رسانه 24
رسانه 24

يـاد بگـيريم بـا فـرهـنگ باشيـم :: جستجویـاد بگـیریم بـا فـرهـنگ باشیـم..

درخواست حذف اطلاعات

فـرهـنگ یـعنـی... خـودمـان را کـنـترل کنـیم،   اگـر خـطایی از ـی سر زد سـریـع بـه پـای بـد بودنش نگذاریم   فـرهـنگ یـعنـی... تـوی کـار دیـگران سـرک نـکشی، زنـدگی هـر مال خودشه   فـرهـنگ یـعنی.. واسـه چـیزی کـه مــال خــودمـون نـیست ارزش قـایل بـاشیم    فــرهنگ یــعنی.. بـه بـچه هـامون بگـیم دروغـگو دشمن خـداست بعد تلفن که زنگ می زنه   بـابـاهـه بـه بـچش نـگه بـگو مـن خـونـه نـیسـتم   فــرهنـگ یعــنی..   لـهجه دیــگران را مسـ ه نکنـیم .   فــرهنگ یــعنی.. کـسی تــو گــوشی خـود عکـسی به مـا نشان داد   عـ هـای قــبلی و بـع را نـبیـنیم .   فــرهنگ یـعنی..   دخــتر هــمسایه 30 سـالـشه چــرا ازدواج نـکرده   چــرا خــواستگار نــداره الان تـرشیـده میـشه به ما ربطی نداره  

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

از بچـگى میکـنن تـو ذهنمـون کـه عـادى شـه .. . کـه بـاور شـه .. وگـرنه ، وقـتـى یـاد گرفتـه بـاشى از عقلت استفـاده کنـى، یـاد گرفتـه بـاشى فکـر کنـى ، استدلـال کنـى ، دیگـه تـو کتـت نمیـره اینـا :)منبع: http://blue-mind. .. /

ای برادر جنگ جنگ دیگری است

درخواست حذف اطلاعات

ای برادر جنگ جنگ دیگری ست                             خاکریز اکنون به رنگ دیگری ست       سـنگـری دیگــر بـنا بـایــد کـنـیـم                            دیـن خــود بــر دیـن ادا بـایـد کـنـیـمسـنگـر دشـمن برون مرز نیست                            اشـــتـهـای او بـــــرای ارز نـیـسـتسـنگر دشمن درون خانه هاست                            حـمـلـه اکـنون جـانب پروانه هاستمحـو ارزشها شعـاردشمن است                            رخـنـه در انـدیـشه کـار دشمن استمردها چون زن خـود آرایی کنند                             ضـــد حـیـثـیـت صف آرایـــی کـنـنـدپــوشـش زنها شـبیه مردها ست                            ایـن تـفکـر شـیـوه بـی دردهـا سـتکــو کـجا تـصـویـر مردان رشـید                             شــیـر مــردان بــلا جــوی شـهـیــدحــمله بـر افـکـار مـلت می کنند                             نـوجـوان را بـی

ای برادر جنگ جنگ دیگری است

درخواست حذف اطلاعات

ای برادر جنگ جنگ دیگری ست                             خاکریز اکنون به رنگ دیگری ست       سـنگـری دیگــر بـنا بـایــد کـنـیـم                            دیـن خــود بــر دیـن ادا بـایـد کـنـیـمسـنگـر دشـمن برون مرز نیست                            اشـــتـهـای او بـــــرای ارز نـیـسـتسـنگر دشمن درون خانه هاست                            حـمـلـه اکـنون جـانب پروانه هاستمحـو ارزشها شعـاردشمن است                            رخـنـه در انـدیـشه کـار دشمن استمردها چون زن خـود آرایی کنند                             ضـــد حـیـثـیـت صف آرایـــی کـنـنـدپــوشـش زنها شـبیه مردها ست                            ایـن تـفکـر شـیـوه بـی دردهـا سـتکــو کـجا تـصـویـر مردان رشـید                             شــیـر مــردان بــلا جــوی شـهـیــدحــمله بـر افـکـار مـلت می کنند                             نـوجـوان را بـی

اختتامیه.

درخواست حذف اطلاعات

وودی آلن گفته :راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد ، امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمدـ!!!    منبع: http://greenlight. .. /

نامه معروق کوفیان....

درخواست حذف اطلاعات

  ارزشمـنـدتـرین مکـان هایی کـ ه می تـوان در دنیـا حضـور داشت : ? در فـکـر مـ?ـولـا ؛ ? در قـلـب مـ?ـولـا ؛ و ? در دعـای مـ?ـولـا ... ••?! ? السَّلامُ عَلَیکَ یا بقیه الله ? !?•• ? ? ? نـامـ ه ام تنهـا یک کـلمـ ه بـود ... آن هـم : ? بـیـا ... ? ? بـ ه امضـا کـ ه رسیـدم ... ? یـاد همـان نـامـ ه مـعروف کوفیـان بـ ه امـام زمـانـشان دستـانـ م را بـدجور لـرزانـد !منبع: http://afsaran7114. .. /

بابابرفی انگلیسی باغچه‌بان

درخواست حذف اطلاعات

کتاب «بابابرفی» زنــده‌یـاد جــبار بــاغچه‌بان بــرای نخستین‌بار از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به زبان انگلیسی منتشر و در نمایشگاه کتاب بولونیا در ایتالیا عرضه شد.

زند

درخواست حذف اطلاعات

 موضوع غم ان ز در خصوص زند کوتاه بودن آن نیست.بلکه غم ان ز آن است که ما زند را خیلی دیر شروع می کنیم. . . . خـــدایا …            نــرسـان “زمـانی” را کـه بــرای زنـد ؛    همـه چیـز داشتـه باشیـم غیـر از “زمـان” ____  +و یادمان باشد زند تنها نفس کشیدن نیست! ...منبع: http://bia-yad-khoda-bashim. /

{هفت}

درخواست حذف اطلاعات

داشـتـمـ بـه ایـن فـک مـیـکـردمـ اگـه یـه مـردی کـه از هـمـسـرش جـدا شـدهِ بـیـاد خـاسـتـگـاریـمـ چـه جـوابـی مـیـدمـ چـه عـکـس الـعـمـلـی دارمـ تـنـدگـفـتـمـ :( جـوابـمـ مـنـفـی ـه مـگـه مـن چـی ـم از بـقـیـه کـمـتـر کـه عـشـق اول یـه مـرد نـبـاشـمـ .)بـعـد گـفـتـمـ :( مـردی کـه یـه بـار تـجـربـه کـرده بـهـتـر بـا مـنِ بـی تـجـربـه بـرخـورد مـیـکـنـه .)دوبـارهِ خـودمـ گـفـتـمـ :( هـمـیـن کـه یـاد بـگـیـره مـنُ کـافـی ـه.)دوبـارهِ گـفـتـمـ :( اگـه مـجـبـور شـمـ جـواب مـثـبـت بـدمـ چـی ؟! جـواب دادمـ :(حـتـمـن بـا زَن اول ـش حـرف مـیـزنـمـ بـعـد ایـن اجـبـار قـبـول مـیـکـنـمـ .)بـعـد یـاد حـرفـمـ افـتـادمـ تـو خـواسـتـگـاری !خـب زن داشـتـه کـه داشـتـه جـرمـ کـه نـکـرده ! شـایـد صـلـاحـش ایـنِ بـا فـاطـمـهِ بـاشـه :| از حـرفـمـ پـشـیـمـون شـدمـ چـیـزی کـه اگـه بـرآی خـودمـ اتـفـاق بـیـوفـتـه

یـــاد باد آن روزگــاران یـاد باد!

درخواست حذف اطلاعات

منم مثل بقیه آدما هر از گاهی وسط درس میرم رو تخت دراز میکشم یکم استراحت کنم ولی بازم مثل بقیه آدما به جای استراحت فکره همش یه دنیا فکر، خاطره، آرزو، لبخند ... بعضی اوقات هم اندوه و یه عالمه خستگی ..... ادامه مطلب ->منبع: http://studious. .. /

به اندازه دلم

درخواست حذف اطلاعات

مـن اگه قرار بود همـه رو  ببخـشم که آدم نمیـشدم ٬٬ خـدا میـشم ٬٬ کـینه ای نیسـتم ولـی آ .. ایمر هم ندارم بعضـی ٬٬ وقـتا ٬٬ بعضـی ٬٬آدمـا ٬٬ با یـه ٬٬ حرکـت ٬٬ با یـه ٬٬ حـرف ٬٬ خودشونو برای ٬٬ همـیشـه ٬٬ از چشـمت مینـدازن.. دارم ٬٬یـاد٬٬ میگیـرم بـه هرکـسی به اندازه لیاقـتش بهـا بدم نـه به اندازه ٬٬ دلـم ٬٬منبع: http://khoshnava. .. /

وصیت نامه شهید

درخواست حذف اطلاعات

  #وصیت_نامه_شهید ‍ ❤️ ما لشڪر حسینیم، حسین وار  هم باید بجنگیم،  اگر بخواهیم قبـر  شش گوشہ حسین (ع)را درآغوش بگیریم  ڪلامے‌ و دعایے جز این نبـاید داشتہ باشیـم : ✨"اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتے ممات محمد و آل محمد" ✨ #شهید_ حسین_ ازی        ــــ✨✨ــــ

فازسنگین رفاقت

درخواست حذف اطلاعات

♚رِفـاقَتـــــو اَز دَس فُــروش نَخَـریــدَم⇨ تـو کوچِـه هایِ خـاکــیِ مَحَلمــون یـاد گِـرِفتَــم₪ پَــس خــوب میدونَــم واسِـه کُــدوم ↜رِفیـــق↝ زَمیـــن بخورم♚

“تنــور دلتــــ گــرم“

درخواست حذف اطلاعات

احمد شاملو :تکیه کلامش بود فرق نمیکرد موقع سلام یا وقتـــ خداحافظی ، میگفتـــ“تنــور دلتــــ گــرم“بعدها هر جــا از دلــم مایه گذاشتـمو اتفاق خوبی برایم افتاد، یـاد حرفـش افتادم…تابستونو زمستون هــم نداشتانگار تنور دلتــــ که گـرم باشد نان مهربــانی دلتــــ را میخوری،هر چه دلتــــ گرم تر، مهربانیتـــ بیشتر،روزگارتــــــ آبادتر، خودتـــــــ راضی تر..منبع: http://javanroood. .. /

چگـونه خـواب خـوشی داشتـه باشیـم؟

درخواست حذف اطلاعات

البته قابل توجه مردها سریعترین روش داشتن خو خوش داشتن حذف زنهاتون از زند ه در جای خود جابجا می شوید، می چرخید، متکای خود را از زیر سرتان برمی دارید و روی سر می گذارید، رو اندازتان را با پا تکان می دهید و با آن یک توپ فوتبال پارچه ای می سازید، از وپف همسر عزیز دلتان متعجب می شوید و به تنگ می آیید که چطور او مانند کودکی معصوم به خواب رفته و از شما غافل شده؛ بدتر از همه اینکه ترفند چرانی شبانه نیز هیچ کمکی به شما نمی کند و نمی توانید بخو د! خب حق دارید، هیچ فاجعه ای بدتر از بدخو و بی خو نیست! اگر دوست دارید راه حل هوشمندانه ای برای این مشکل بی د با ادامه ایمیل همراه شوید ...منبع: http://mmzghorogh. /

چگـونه خـواب خـوشی داشتـه باشیـم؟

درخواست حذف اطلاعات

البته قابل توجه مردها سریعترین روش داشتن خو .. خوش داشتن حذف زنهاتون از زندگیه در جای خود جابجا می شوید، می چرخید، متکای خود را از زیر سرتان برمی دارید و روی سر می گذارید، رو اندازتان را با پا تکان می دهید و با آن یک توپ فوتبال پارچه ای می سازید، از .. وپف همسر عزیز دلتان متعجب می شوید و به تنگ می آیید که چطور او مانند کودکی معصوم به خواب رفته و از شما غافل شده؛ بدتر از همه اینکه ترفند .. چرانی شبانه نیز هیچ کمکی به شما نمی کند و نمی توانید بخو .. د! خب حق دارید، هیچ فاجعه ای بدتر از بدخو .. و بی خو .. نیست! اگر دوست دارید راه حل هوشمندانه ای برای این مشکل بی .. د با ادامه ایمیل همراه شوید ...منبع: http://mmzghorogh. .. /

به فکر خودت هم باش

درخواست حذف اطلاعات

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد، از دست دادن .. ـیه که دوستــش داریم ! امـا .. .. حقیقت اینه که: از دست دادن خـودمـون، و از یـاد بردن اینکه کــی هستیم ! و چقدر ارزش داریم.. .. گــاهی وقتـها خیلـی دردنـــاک تره !!!منبع: http://ramin62. .. /

میدانم می آیی...

درخواست حذف اطلاعات

دوبـاره بـاز خـواهـم گشـت نمـی دانـم چـه هنـگام از کـدامیـن راه ولیـکن بـاز خـواهم گشـت بـه ابـر آسمـان بـاران بـه بـاران شـور بـا بـه بـارش شـوق رویـاندن بـه رویـش بـاور گنـدم بـه گنـم حسـرت سفــره بـه سفـره شـرم نـان آور بـه نـان آور طلـوع صبـح صـادق را خـدا را یـاد خـواهـم داد بـه حکـام زمـان عشـق بـه مـردم را بـه مـردم بـاور خـود را بـه عـالـم شمـع دینـداری بـه دینـداران سلـوک عشـق ورزی یـاد خـواهـم داد نـمـی دانـم کـدامـیـن روز آدینــه ولـی بـا تـو صبـور منتـظـر آهستـه مـی گـویم سـرای عشـق را یـک بـار دیـگـر آب و جـارو کـن مـنـم مـهــدی (عـج) دوبـاره بـاز خـواهم گـشـت

یاد گرفته ام دروغـــــ بگویم

درخواست حذف اطلاعات

ایـن روزهــا….دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه امحــال مـ ــن خــــــــوب استخــوبِ خــوبفقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانیهمــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ستو فکـر مـی کنـــمایـن روزهـــا…خــدا هـم از حـــرف هـای تکـــ ــراری مــ ــن خستـــه استچـه حــساو…  مشتـرکـــی داریــم مــ ــن و خـــدااز حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه استو مـــن…از تکـــ ــرار غـــــم ان ــز روزهــــایم…منبع: http://a-s-zendegi. /

فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

  روزهایـی کـه بـی تــــــــــو می گـذرد گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش آرزو بـــــــــــــــــــــــــاز می کـشد فـریـاد: در کـنارتو می گـذشت٬ ای کـاش!   انگار درد مرا شاعر داشته است  فکرکن   منبع: http://mah-o-mahi. .. /

"ایـن عمــار"

درخواست حذف اطلاعات

دیگر از این همه نیرنگ به تنگ آمــده استبا علی لشکر شبرنگ به جنگ آمـده استهان ببینید چه دندان به غضب می سـایند کـه به پیکـار "علـی" شیـر عـرب مـی آینـدفـاش پیـداست کـه از غیـظ برافـروختـه اندو چه کیـن ها که در انبان دل اندوخته اند *ظـــاهـــرا غصــهء میراث پـیـمـبـــر دارنـــدتــا علــی را مـگـر از مسنـد دیـن بـر دارنـدپس چه در خانه نشستیم؟ علی تنها ماندمنتظــر بهـر چـه هستیم؟ علـی تنهـا مـاندپـای در معـرض حفـره اسـت، مراقب باشیمکـوفــه آبستـن کفــر اسـت، مراقـب باشیـمبا ولـی باش مگـو راه ولایـت سخــت اسـتآنکــه هـم پـای ولایـت نـرود بـدبخــت اسـتاین چه فتنه است که آفت زده ایمــان ها را"ایـن عمــار" کـه روشـن ــد جــان هـا را "ایـن عمــار" کــه تـبـیـیــن حقــایق د**"ایـن عمــار" کــه از دسـت شمــا دق د؟خصم در گوشه نشسته است که تزویر کندنکـن

مدح و منقبت سلطان علیّ بن موسی الرّضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

فریاد فاصله‌ها ای هشتمین بهار ولا یا ثامن الحجج(ع)               گل می‌کنـی به   .. ما ثامن الحجج(ع) عـمری  اسـیر فاصـله‌هـای تنیـده‌ایـم                  بـا  خاطـرات مانـده به جا ثامن الحجج(ع) بـا  یـاد تـو بـه غربـت شب‌ها نشسته‌ایم               یک شب به خواب ما تو بیا ثامن الحجج(ع) یک شب بیا تو بتاب به چشمان بسته‌ام              بشـکن سـکوت پنجره را ثامن الحجج(ع) تــا  چــون کبوتــران حــرم از دل قفـس                 پـَر  واکنـم به سوی شما ثامن الحجج(ع) یـک جرعه از نگاه غزل‌های تو بس است              ای آفتــاب عاطفــه یـا ثـامن الحجـج (ع)   منصور علی اصغریمنبع: http://celamhedayt. .. /

خدایا می شنوی

درخواست حذف اطلاعات

خدایـا سرده این پـایـیـن ازا ون بـالـا تـمـاشـا کن اگه مـی شه فقط گاهی بیا دستا مو نـو هـا کن خدایا سرده این پایین ببـیـن دستا مـو می لــرزه دیـگـه حتـی همه دنیا بـه ایــن دوری نـمـی ارزه تو اون بالا من این پایین دوتایی مـون چـرا تـنـهـا؟ اگر لیلی دلش ره, بـگو مـجـنــون چـرا تــنــها؟ خدایا من دلم قرصه ی غیراز توبامن نـیست خی از زمین راحت که حتی روزروشن نیـست ی ایـن جا نـمی بینه که دنیا زیـر چشـمـاته یه عـمـره یـاد مون رفـتـه, زمیـن داره مـکـافـاتـه فراموشم شده گاهی ک این پایین چه هاکرذم کـه روزی بـایـد از ایـن جـا بـازم پیش تو برگـزدم خـدایـا وقـت  بـرگـشتـن یه کم با من مدارا کـن شنیدم گرمه آ غوشت,اگه می شه منم جا کن    منبع: http://heseasheghaneh. /

خدایا می شنوی

درخواست حذف اطلاعات

خدایـا سرده این پـایـیـن ازا ون بـالـا تـمـاشـا کن اگه مـی شه فقط گاهی بیا دستا مو نـو هـا کن خدایا سرده این پایین ببـیـن دستا مـو می لــرزه دیـگـه حتـی همه دنیا بـه ایــن دوری نـمـی ارزه تو اون بالا من این پایین دوتایی مـون چـرا تـنـهـا؟ اگر لیلی دلش گیره, بـگو مـجـنــون چـرا تــنــها؟ خدایا من دلم قرصه .. ی غیراز توبامن نـیست خی .. از زمین راحت که حتی روزروشن نیـست .. ی ایـن جا نـمی بینه که دنیا زیـر چشـمـاته یه عـمـره یـاد مون رفـتـه, زمیـن داره مـکـافـاتـه فراموشم شده گاهی ک این پایین چه هاکرذم کـه روزی بـایـد از ایـن جـا بـازم پیش تو برگـزدم خـدایـا وقـت  بـرگـشتـن یه کم با من مدارا کـن شنیدم گرمه آ غوشت,اگه می شه منم جا کن    منبع: http://heseasheghaneh. .. /

نقیضه شعر حافظ-4

درخواست حذف اطلاعات

روح الله احمدی نیز شاعر جوانی است که همچون رضا احسان پور محصولات مشترکی با حافظ دارد. بعضی از اشعار او یک غزل کامل است، نقیضه‌ای بر شعر حافظ و برخی دیگر چون بیت‌های زیر یک بیت از او یک بیت از حافظ: - تکیـه بر جای بـزرگــان نـتـوان زد به گـزاف                چـون که اسباب ِ بـزرگی همه مـوروثـی شد - آنـکـه فـکرش گره از کار جهـان بگشـاید                 رفـت از کـشـور مـا، سـاکـن امـریکـا شد - نگـار ِ مـن که به مکتب نـرفـت و خط ننوشت                چـطـور یـک شـبـه حـکـم ِ ریـاسـتـش آمــد؟! - مـحـتـسـب شـیـخ شـد و فـسـق ِ خود از یـاد بـبـرد                 شـیـخ بـودن کــه هـنـر نـیـسـت، بـیـا آدم شــو! - مـزرع ِ سـبـز فـلک دیـدم و داس مـه نـو                              یـادم آمـد که سیـاسـت هـمه را کـرد درو - هـاتف آن روز به مـن مـژده ایــن ــت داد                       کـه از این فـقـر، ب

مثنوی

درخواست حذف اطلاعات

ای خــدا ای فـضـل تـو حـاجـت روا                 بـا تـو یـاد هـیـچ کـس نبود روا قطره ی دانش که بخشـیدی زپـیـش                 متصل گردان به دریاهای خویش قــطره ی عـلم اسـت اندر جـان مـن                وارهـانـش از هـوا وز خـاک تـن صد هزاران دام و دانه است ای خدا                مــا چـو مـرغـان حریصی بی نوا گــر هــزاران دام بــاشــد هــر قــدم                چـون تـو با مایـی نباشد هـیچ غم از خــدا  جــویــیــم  تــوفــیــق ادب               بـی ادب مـحـروم شـد از لطف رب بـی ادب تـنـها نـه خـود را داشـت بد              بــلـکـه  آتـش  در  هـمـه آفـاق زد                                                                 مثنوی مولانا  منبع: http://radikal00adabiat. .. /

بوی ماه امتحان آید همی

درخواست حذف اطلاعات

 بـوی ماه امتحان آید همی یـاد یـار نامهربان آید همی  آذرماه به انتها و دی ماه فصل امتحانات پایان ترم فرا می رسد. همچون گذشته در ایام سخت امتحانات پایان ترم با گروه آموزشی گزینه ارشد  با شما خواهیم بود تا پشتیانی برای مشکلات بیشمار دانشجویان باشیم. تجربیاتی هر چند اندک اما مهم را در وبلاگ خواهیم نوشت. علاوه بر این وبلاگ محقر؛ در کانال و گروه تلگرام گزینه ارشد نیز در خدمت دانشجویان عزیز سراسر کشور خواهیم بود: https://telegram.me/gozinearshad  منبع: http://emba-garmsar. .. /

فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

  هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست !هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه! دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست. نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ، شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست منبع: http://payizan21. .. /

مرثیه حضرت عباس ع

درخواست حذف اطلاعات

سالسالار سو صحبتین عبّاسه آغلار .. لریم   یـاد ایـدر شخصیّتین عبّاسه آغلار .. لریم کربـلا دشتینـده سالدی غُلغله سو صـحبتی خیمه‌گاهه باغلاناندا سو چوخالـدی قیـمتی   اُلدوره سـوز عطش آز قالدی آل عـصمتی یاد ایدور اول ساعتین عباسه آغلار .. لریم **** ساقی لـب تشنه‌گان باخدی سارالمش گللره بوش قالوبدی مشگلر گلدی گران سرلشگره آدی سقّادی، ولـی تاپمور سو دلسیز اصغره قیل تصوّر غیـرتین عبـاسه آغـلار .. لریم **** بعضیسی ایلور سوسوزدان خیمه‌لر سمتنده غشّ بعضیسی سسلـور منی ی .. ردی بو سوز عطش چـاره تاپمـور قـزلارا آغلور ولی اول ماه وش درک ایدنده رقّتین عباسـه آغـلار گـوزلریم **** ایوای عباسین آدی سقّـادی سقّـاده سـو یـوخ بو سِمَت کرب و بلا سـردارینی آغلاتدی چوخ العطش صوتی اونون قـلبین دلـوبدور مثل اوخ آلدی صبر و طاقتین عباسه آغلار گـوزلریم **** کیـم گـورور عبّـاسی تزتز لبلرینـده سـو

فریدون مشیری

درخواست حذف اطلاعات

  هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست !هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه! دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست. نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ، شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست منبع: http://payizan21. .. /

رویای من

درخواست حذف اطلاعات

هیـچ جـز یـاد تـو ، رویای دلاویـزم نـیست هیـچ جـز نـام تـو ، حـرف طـرب انگـیزم نـیست! عـشق می ورزم و می سـوزم و فـریـادم نـه! دوست می دارم و می خـواهـم و پـرهـیزم نـیست. نـور می بـیـنم و می رویـم و می بـالم شـاد ، شاخه می گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست. تـا به گـیتی دل ِ از مهـر تـو لبـریـزم هـست کـار با هـستی ِ از دغـدغـه لـبریـزم نـیست بخـت آن را کـه شـبی پـاک تـر از بـاد ِ سـحر ، بـا تـو ، ای غـنچه نشکـفـته بـیامیـزم نـیست. تـو بـه دادم بـرس ای عـشق ، که با ایـن هـمه شـوق چـاره جـز آنکـه به آغـوش تـو بگـریـزم نـیست.منبع: http://sina-love-elham. .. /

یدار

درخواست حذف اطلاعات

      ای که ما را دل بری، ما بیشتر   یـاد مـا  اندر سـری، ما بیشتر   در نیـامـیـزد محبـت بـا ریــا   هرچه ما را می ی، ما بیشتر  

سردی روزگار

درخواست حذف اطلاعات

به حرف می ایم واز عشق میگویم که تراز دریاست زیبا تر ازگل هاست   حتی در قلب سن من     چـه دلـمون بـخواهـد،   چـه دلـمون نـخواهـد؛   خــدا یـک وقـت هـایی دلـش "نــمی خـواهـد" ؛   مـا چیـزی کـه دلـمـون مـی خـواهـد رو داشـته بـاشیـم ...   جـدایـی از تـو آنـقدرهـا هـم تـلـخ نـبـود!   گـس بـود!   بـاید صـبر کـرد تـا مـزه اش از دهـن بـرود...   بـی رحـمـی را ﺑـﻠﺪ ﻧـﯿﺴﺘـم!   امـا ﺣـﻮﺍسـت ﺭﻭ ﺟـﻤﻊ ﮐـﻦ ،   ﺍﺳـﺘﻌـﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾـﺎﺩﮔﯿـﺮﯼ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟـﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳـﺖ!   تــو   انـقـدر از هــرزه هـا "دوسـتت دارم" شـنیـدی   کـه   عـاشقانـه هـای مـن   بـرایـت گـزافـه ای بـیش نـبـود...   چـه کـسی میـگویـد من و او تـفاهـم نـداشـتیـم؟   مـا هـردو عـاشـق بـودیـم...   مـن عـاشـق او و او هـم عـاشـق او!   مـهم نـیسـت چـند سـ ـه،   وقـتی یـاد گـرفتـی...   جـواب دوسـت داشـتن رو بـا جـفتـک انـداختـن نـدی،   بـهت میـگن "آدم"   حـکا

سردی روزگار

درخواست حذف اطلاعات

به حرف می ایم واز عشق میگویم که .. تراز دریاست زیبا تر ازگل هاست   حتی در قلب سنگی من     چـه دلـمون بـخواهـد،   چـه دلـمون نـخواهـد؛   خــدا یـک وقـت هـایی دلـش "نــمی خـواهـد" ؛   مـا چیـزی کـه دلـمـون مـی خـواهـد رو داشـته بـاشیـم ...   جـدایـی از تـو آنـقدرهـا هـم تـلـخ نـبـود!   گـس بـود!   بـاید صـبر کـرد تـا مـزه اش از دهـن بـرود...   بـی رحـمـی را ﺑـﻠﺪ ﻧـﯿﺴﺘـم!   امـا ﺣـﻮﺍسـت ﺭﻭ ﺟـﻤﻊ ﮐـﻦ ،   ﺍﺳـﺘﻌـﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾـﺎﺩﮔﯿـﺮﯼ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟـﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳـﺖ!   تــو   انـقـدر از هــرزه هـا "دوسـتت دارم" شـنیـدی   کـه   عـاشقانـه هـای مـن   بـرایـت گـزافـه ای بـیش نـبـود...   چـه کـسی میـگویـد من و او تـفاهـم نـداشـتیـم؟   مـا هـردو عـاشـق بـودیـم...   مـن عـاشـق او و او هـم عـاشـق او!   مـهم نـیسـت چـند سـ .. ـه،   وقـتی یـاد گـرفتـی...   جـواب دوسـت داشـتن رو بـا جـفتـک انـداختـن نـدی،   بـهت میـگن "آدم

« نـامـه هـای بـی جـواب » - محمد باقرمحب زاده

درخواست حذف اطلاعات

«  نـامـه هـای بـی جـواب »   داشـت می رفـت و مـن به دنـبـالـش         هـمـچـو خـاری کــه دسـت بـاد بَـرَد بــوتـة خــار خــشـکِ در ســر راه         خـــواســت آن گـل دگـر ز یـاد بَـرَد   داشت می رفت و زیر لـب می گـفـت           نــامــه هــا بـی جـواب مـی بیـنـی دیگـر هـرگـز مـرا نـخـواهـی دیـد            ور بـبـیـنـی بـه خـواب مـی بـیـنـی   گـفـتی آن مـاهـروی سیـمـیـن بـر          تــا ابــد نـیــسـت بـا مَـنَـش کـاری آنچنان بـود سنـگـدل کـه نـگـفـت           وقــتِ رفـتــن خــدانــگـــهـداری   دل بـلا دیـد و درد و رنـج کـشـیـد            دیــد پــاداشِ هـر چـه خـوبـی کـرد بختِ بـد بیـن سرشکِ مـژگـان هـم           دردِ مــن دیــد و پــایــکـوبـی کـرد   آب پـاکی بـه روی دسـتـم ریـخـت            یــعـنـی از مـن بــشـوی دسـتـت را دلـنـوازم دلـم شـکـست و نگـفـت            کــی تـلافـی کــنـم

به یادش باشیم چون در کمین ما هست..

درخواست حذف اطلاعات

‏یــاد مَــرگ عـطـش گـناه را مـی خشـکانـد...   بـه یـاد داشـته بـاشیـم کـه...   قــیامت کتـاب هایمـان منـتشر میـشود   مـا نـویسنـدگان ایـن دنــیا هستـیم.. . +برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir . + برای درک بهتر متن فوق کلیپ حتما مشاهده بشه + . برگرفته شده از وبلاگ: nayedel255.blog.ir

کافر کیش

درخواست حذف اطلاعات

حاشا که به دین و دأب ایمانی نیست   یاری که دلش زعشق نورانی نیست   آن کـو سخن از هجـرت هاجر نشنید    حـاجی نشـد و بـه یـاد قربانی نیست   فریـــاد بـرآریـد بـر آن کـافر کیــش   کشـتن به چنین تیـغ مسلمانی نیست   ای کـاش کـه گـوش شنـوایش بودی   در حضـرت عشق آمدن آسانی نیست    چون اهل وفا قصه چه گـوید منصور   گفتیـم،  ولی  از سـر حیرانی نیست     

  عهد خدا با نوح  

درخواست حذف اطلاعات

پیدایش  فصل  ۹    (ترجمه تفسیری)     ۱ خدا، نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود: «بارور و زیاد شوید و زمین را پُر سازید.   ۲و۳ همه حیوانات و خزندگان زمین، پرندگان هوا و ماهیان دریا از شما خواهند ترسید، زیرا همه آنها را زیر سلطه شما قرار داده‌ام و شما می‌توانید علاوه بر غلات و سبزیجات، از گوشت آنها نیز برای خوراک استفاده کنید.   ۴ اما گوشت را با خونش که بدان حیات می‌بخشد نخورید.   ۵و۶ کُشتن انسان جایز نیست، زیرا انسان شبیه خدا آفریده شده است. هر حیوانی که انسانی را بکُشد باید کشته شود. هر انسانی هم که انسان دیگری را به قتل برساند، باید به دست انسان کشته شود.   ۷ و اما شما، فرزندان زیاد تولید کنید و زمین را پُر سازید.»   ۸ سپس خدا به نوح و پسرانش فرمود:   ۹و۱۰و۱۱ «من با شما و با نسلهای آینده شما و حتی با تمام حیوانات، پرندگان و خزندگان عهد می‌بندم که بعد از این هرگز موجودات زنده را بوس

چـهـــا ــــاره - محمد باقرمحب زاده

درخواست حذف اطلاعات

    چـهـــا ــــاره         « آخــریـن شـب »     آخـریـن شب کـه دیـدمـش آنـشب                    شـبِ ظـلـمـانـی زمـسـتـان بـود شــاهـدِ آخــریــن مــلاقــاتــم                    قـطره هـای سـرشک و بـاران بـود   در بـنِ کــوچـه زیــرِ نـورِ چــراغ                      مـی کـشیـدم مـن انـتـظـارش را خـواسـتـم دسـتِ او دهـم آنـشـب                     آخـریــن عـکـسِ یـادگــارش را   بـه شـتــاب آمـد و سـلامـی کـرد                     گـفت امشب عجبـی شبی تـار است خیـره شـد دیـده اش به دیـدة مـن                      گـفـت دیــدارِ آخـریـن بـار است   دسـتِ لـرزانِ خــویـش پیـش آورد                    گـفـت ایـن لحظـة جـ مـاست یـاد مـانـد تـو را کـه تـیـره شبـی                     شـاهــدِ مـرگِ آشـنـایـی مـاست   گـشت نـزدیـکـتـر بـه مـن آنـگـه                    ســرِ خــود را نـهــاد در گـوشـم

آموزش قرآن 10 ص

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل آموزش قرآن 10 ص با و پر سرعت . فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )    قسمتی از محتوای متن تعداد صفحات : 9 صفحهمقدمـه : قرآن بخوان ! با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان یا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان ای بشـر ! یـاد خــدا آرامـش دل مـی دهــد دردمنـدان را بـود قرآن دوا، قرآن بخوان همانطور که می دانیم در زبان فارسی حروف الفبا 32 و در عربی 28 حرف است و آن چهار حرفی که در الفبای عربی وجود ندارد، عبارتند از: (گ چ پ ژ) نحوة تلفظ صحیح و نوشتن الفبای عربی : أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه ی . الف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو هاء یاء . شخصی که فارسی زبان است می تواند به راحتی حروف را بدون حرکت بخواند، مگر در مواردی استثنا که

گـُل اشک

درخواست حذف اطلاعات

مسعود رضایی بیاره گل اشک گـُـــل اشک از گریبانش  دمــی سر بــر نمــی دارد خـــوشا آن کز داغـــی هــوای نـم نمی دارد شقایـــق را نمی دانــــم ، چه داغـی دارد اندر دل که چون چشمان من چشمش ، نگاه پُر غمی دارد خیـــالش بر نمـــی دارد سر از آغــــوش چشمانم دلـــــم با یـاد  گیسویش ،  پـریشان عـــالمی دارد به غیر از مـن که در صحرا کنــار لاله می سوزم به گلشن هر گـُل سرخی نصیب  از همدمــی دارد نمی روید گُــل از خــاکم و گر روید در این گلشن نـــــگاهــی مهربـــان اما پُــر آب از شبنمـی دارد آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

گل اشک

درخواست حذف اطلاعات

مسعود رضایی بیاره گل اشک گـُـــل اشک از گریبانش  دمــی سر بــر نمــی دارد خـــوشا آن کز داغـــی هــوای نـم نمی دارد شقایـــق را نمی دانــــم ، چه داغـی دارد اندر دل که چون چشمان من چشمش ، نگاه پُر غمی دارد خیـــالش بر نمـــی دارد سر از آغــــوش چشمانم دلـــــم با یـاد  گیسویش ،  پـریشان عـــالمی دارد به غیر از مـن که در صحرا کنــار لاله می سوزم به گلشن هر گـُل سرخی نصیب  از همدمــی دارد نمی روید گُــل از خــاکم و گر روید در این گلشن نـــــگاهــی مهربـــان اما پُــر آب از شبنمـی دارد غزل گاهی به آید گهی آهسته می  گـــرید کــه همچون سهره در دل سر در گُمی دارد

پرچم این حرف دل پاینده باد یاد آوینی دمادم زنده باد

درخواست حذف اطلاعات

 پرچــمٍ ایـن حرف دل پاینده باد              یـــاد آویـنی دمـــادم زنده بـاداهــــــل دل ای نازنین هــایم ســـلام  ســایه تان اینجا همیـشه مســــــتدامبـا شـما قلـــــبم منـــــوّر می شـــود  حــال من یک حـــال دیــگر می شـــــودحـــــرف دل ، اینـجا پناهم داده است   دلـــــــبری قــــــولِ نگـــــاهم داده استبزمتان ، جــــــانِ مــــــــرا بـر بـاد کـرد حــــــرف دل ، مـــــا را چنین معـتاد کـردحـرف دل، پُر گشته از یــــاران عشق گـــونه هـا تـَــــر گشته از باران عشـــقعــاشــقان مبهوت خالش می شوند مست و شـیدای "وصالش" می شـوندحـــرف دل با گوش دل بشنیده است  او کـه حـــــق را در درونش دیده است!روح من را می کشـــــــــاند تا "خیال"  

اقلیم دل

درخواست حذف اطلاعات

مسعود رضای بیاره اقلیم دل نـــاز کن امّا  خـــدا را ، جــور نه بیـداد نه بنـــد مهرم بـر دل افکــن ، بنـد استبـداد نه داد بستان از دل ما گــردم از هستی بـر آر سر نکش از ما و پـای از بند عشق آزاد نه تا توئــی فرمـــانروای کشور و اقلیــم  دل ک ویـــرانه بــاد و خانـــه‌ام آبــاد نه از کــدامین سو گذشی ، ای بهــار دلنشین لالـــه و گـُل آمــد امّا سرو نــه شمشاد نه در دلم هـر لحظه یادت بگذرد یادت به خیر یاد کــردی از همه وز ما به سالی  یـاد نه خانه‌ات آباد باد ای عشق شیرین می دهی کام هر ناعــاشقی را ، قیس نه فــرهاد نه

اقلیم دل

درخواست حذف اطلاعات

مسعود رضای بیاره اقلیم دل نـــاز کن امّا  خـــدا را ، جــور نه بیـداد نه بنـــد مهرم بـر دل افکــن ، بنـد استبـداد نه داد بستان از دل ما گــردم از هستی بـر آر سر نکش از ما و پـای از بند عشق آزاد نه تا توئــی فرمـــانروای کشور و اقلیــم  دل ک ویـــرانه بــاد و خانـــه‌ام آبــاد نه از کــدامین سو گذشی ، ای بهــار دلنشین لالـــه و گـُل آمــد امّا سرو نــه شمشاد نه در دلم هـر لحظه یادت بگذرد یادت به خیر یاد کــردی از همه وز ما به سالی  یـاد نه خانه‌ات آباد باد ای عشق شیرین می دهی کام هر ناعــاشقی را ، قیس نه فــرهاد نه

گـُل اشک

درخواست حذف اطلاعات

مسعود رضایی بیاره گل اشک گـُـــل اشک از گریبانش  دمــی سر بــر نمــی دارد خـــوشا آن کز داغـــی هــوای نـم نمی دارد شقایـــق را نمی دانــــم ، چه داغـی دارد اندر دل که چون چشمان من چشمش ، نگاه پُر غمی دارد خیـــالش بر نمـــی دارد سر از آغــــوش چشمانم دلـــــم با یـاد  گیسویش ،  پـریشان عـــالمی دارد به غیر از مـن که در صحرا کنــار لاله می سوزم به گلشن هر گـُل سرخی نصیب  از همدمــی دارد نمی روید گُــل از خــاکم و گر روید در این گلشن نـــــگاهــی مهربـــان اما پُــر آب از شبنمـی دارد غزل گاهی به آید گهی آهسته می  گـــرید کــه همچون سهره در دل سر در گُمی دارد آوای سهره . مسعود رضایی بیاره

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

اینجـا... حوالــی بغض های نش .. تــه دیوار به دیوار چشمانی منتظــر چیزی شبیه باران خیس کرده سنـگ فرش های سجاده ی دلم را اینجـا... کنار دلتن های همیشگی چیزی شبیه مروارید دانه دانه تسبیح می گوید گونه های بی قـرارم را خدایـا.... اینجـا دختـری دلش سخت معجزه می خواهـد و تو انگـار معجزه هایت را گذاشته ای برای روزی که دل من با هیـچ معجزه ای زنده نشود... گفتم خدایـا خسته ام گفتی "لا تقنطــوا مـن رحمـة الله" از رحمـت خــدا  ناامید نشـوید گفتم انگـار مـرا فراموش کرده ای گفتی "فاذ کرونـی اذکرکـم" مـرا یاد کنید تا شما را یاد کنم گفتم تا کی باید صبر کرد ؟! گفتی "وما یدریک لعل الساعة ت .. قریبــآ" تو چه می دانی شاید موعدش نزدیک باشد گفتم تو خ وصبور! من بنده ات هستم و ظرف صبرم کوچک اسـت گفتی "عسی ان تحبوا شیئـآ وهو شرّ لکم" شاید چیزی که تو دوست داری به صلاحت نباشـد گفتم دلم گرفته گفتی "بفضـل الله و برحمت

پرچــمٍ ایـن حرف دل پاینده باد یـــاد آویـنی دمـــادم زنده بـاد

درخواست حذف اطلاعات

اهــــــل دل ای نازنین هــایم ســـلام    ســایه تان اینجا همیـشه مســــــتدام بـا شـما قلـــــبم منـــــوّر می شـــود    حــال من یک حـــال دیــگر می شـــــود حـــــرف دل ، اینـجا پناهم داده است     دلـــــــبری قــــــولِ نگـــــاهم داده است بزمتان ، جــــــانِ مــــــــرا بـر بـاد کـرد   حــــــرف دل ، مـــــا را چنین معـتاد کـرد حـرف دل، پُر گشته از یــــاران عشق   گـــونه هـا تـَــــر گشته از باران عشـــق عــاشــقان مبهوت خالش می شوند   مست و شـیدای "وصالش" می شـوند حـــرف دل با گوش دل بشنیده است    او کـه حـــــق را در درونش دیده است! روح من را می کشـــــــــاند تا "خیال"    حرف "آدین"، حـــــــــرف آن نیکو خصال یــــــــــــادم آیــد از صــــــفای بـزممان   عـاشـــــــــقی بـا آن هـمه ، همرزممان یـاد ایــــــّــــــامی قشــنگ افـــتاده ام    بـاز هـم ، من یـاد جـن

تحقیق آماده درس تفسیر موضوعی قرآن کریم (قوامیت مردان بر ن در خانواده )

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از فایلکو تحقیق آماده درس تفسیر موضوعی قرآن کریم (قوامیت مردان بر ن در خانواده ) با و پر سرعت . موضوع :تحقیق آماده درس تفسیر موضوعی قرآن کریمقوامیت مردان بر ن در خانواده  فایل word قابل ویرایشهمزیستى زن و مرد در طول تاریخ بشر, همواره با زیبایى و زشتى هایى همراه بوده است. در داستان بلند و دامنه دار زندگى بشر, حساس ترین بخشها و صحنه هاى عاطفى, هیجانى, شورانگیز و مهرآفرین به ن اختصاص یافته است, چنان که غم انگیزترین صحنه ها و تأسف بارترین آنها نیز درباره ن و علیه آنان به اجرا در آمده است ! به رغم نقش حساس و عاطفى و شیفتگى آفرین زن در جامعه و کانون خانواده به عنوان همسر یا مادر و به رغم مهرورزى که از جانب مرد نسبت به او انجام گرفته و مى گیرد, سوگمندانه تاریخ در همه جاى جغرافیاى انسانى خود از دیرباز تاکنون, خاطره هاى تلخى را از ستم ورزى مردان بر ن به یـاد دارد! در بخشى از این خ

غیرت

درخواست حذف اطلاعات

غــیرت آمد و آرزو را شـــاد کرد           رادمـــردی را دگر بار یـــــادکرد غــیرت آمد چون گل لاله شکفت           حـــــرّیت  را برون کرد از نهـفت برگ گل انــدر بهارشــاداب شـد          رادمردی هم درآن ســـیراب شـد غــیرت وهمت به دل ها شـاد باد            دره ی نالک به سنـــگان یـاد باد غــیرت سرحدیان است یک مقال           دره ی نالک  بُوَد  از آن  مـــثـال دره ی نــالک نماد غـیرت اســت           اهل دنیا هم  ازآن درحیرت است غـــیرت سرحد و اسبان چـموش            دره ی نالک بشــد یک شب خـموش قصه ی نالک که خیلی نوبـر است           اهل سرحد قصـه اش را از بر است قصه ی نالک و نوزده مرد جــنگ            قصه ی جنگ است با قوم فرنـگ قــصه ی نالک آن یک جـــــهاد            یاد نــالک هم به دلها شـــاد باد غیرت مردان به سرحد جا گرفـت            آدمیـــّت هم درآن ماوا گرفـــت دایرسرلشکرو قوم مُری و ..