رسانه 24
رسانه 24

سایت ملی اطلاع رسانی مناقصه و مزایده کشور :: جستجومناقصه نیروی انسانی,مناقصه و مزایده

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه و مزايده سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنید مناقصه نیروی انسانیمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه چاپ بنر,مناقصه چیلر,مناقصه چمن

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات چمن سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه چیلرمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه چاپ بنراطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه همدان,مناقصه های خوزستان,مناقصه ها

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه های خوزستان را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه همدان مناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه هااطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه چاپ بنر,مناقصه چیلر,مناقصه چمن ..

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات چمن .. سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه چیلرمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه چاپ بنراطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه ذوب آهن اصفهان,مناقصه ذوب اهن,مناقصه مخازن ذخیره

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ذوب اهن سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه ذوب آهن اصفهانمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه مخازن ذخیرهاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه ذوب آهن اصفهان,مناقصه ذوب اهن,مناقصه مخازن ذخیره

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ذوب اهن سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه ذوب آهن اصفهانمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه مخازن ذخیرهاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه ترک تشریفات,مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی,مناقصه ثبت احوال

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات تجهیزات آزمایشگاهی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه ترک تشریفاتمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه ثبت احوالاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه ترک تشریفات,مناقصه تجهیزات آزمایشگاهی,مناقصه ثبت احوال

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات تجهیزات آزمایشگاهی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه ترک تشریفاتمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه ثبت احوالاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه پتروشیمی مارون,مناقصه تاسیسات,مناقصه توانیر

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات تاسیسات سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه پتروشیمی مارونمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه توانیراطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه دوربین ثبت تخلف,مناقصه ثبت اسناد,مناقصه ثبت اسناد تهران

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ثبت اسناد سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه دوربین ثبت تخلفمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه ثبت اسناد تهراناطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه وزارت بهداشت

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه وزارت بهداشت را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنید مناقصه و مزايده یعنی چهمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه یزد,مناقصه یاسوج,مناقصه یعنی چی

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات یزد را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه یاسوجمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه یعنی چیاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه دوربین ثبت تخلف,مناقصه ثبت اسناد,مناقصه ثبت اسناد تهران

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ثبت اسناد سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه دوربین ثبت تخلفمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه ثبت اسناد تهراناطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه تابلو برق,مناقصه تامین نیروی انسانی,مناقصه تبریز

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات تابلو برق سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه تامین نیروی انسانیمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه تبریزاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه شرکت ارتباطات ثابت,مناقصه جوشکاری,مناقصه جدید

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات جوشکاری سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه شرکت ارتباطات ثابتمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه جدیداطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه تابلو برق,مناقصه تامین نیروی انسانی,مناقصه تبریز

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات تابلو برق سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه تامین نیروی انسانیمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه تبریزاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه مرداد 95,مناقصه بیمه 95

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه های بیمه 95سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنید مناقصه مرداد 95مناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه شرکت ارتباطات ثابت,مناقصه جوشکاری,مناقصه جدید

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات جوشکاری سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه شرکت ارتباطات ثابتمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه جدیداطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه های جاری,مناقصه های شهرداری تهران

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه های جاری سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنید مناقصه های شهرداری تهرانمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه های ساختمانی,مناقصه های شهرداری تبریز

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه های ساختمانی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه های شهرداری تبریز مناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه یعنی چه,مناقصه یک مرحله ای چیست

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات یک مرحله ای سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه یعنی چهمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه یک مرحله ای چیستاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

ناقصه ج گذاری,مناقصه جرثقیل,مناقصه جایگاه cng

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ج گذاری را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه جرثقیلمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه جایگاه cng اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

ثبت نام مناقصه,سامانه ثبت مناقصه ها,مناقصات ثامن الائمه

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ثامن الائمه را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدسامانه ثبت مناقصه هامناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهثبت نام مناقصهاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

ثبت نام مناقصه,سامانه ثبت مناقصه ها,مناقصات ثامن الائمه

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ثامن الائمه را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدسامانه ثبت مناقصه هامناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهثبت نام مناقصهاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه شرکت گاز,مناقصه شهرداری کرج

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات شرکت گاز سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه شهرداری کرجمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه شرکت گاز,مناقصه شهرداری کرج

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات شرکت گاز سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه شهرداری کرجمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه یوپی اس,مناقصه یونولیت,مناقصات یزد

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات یوپی اس سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه یونولیت مناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصات یزداطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

ناقصه ج .. گذاری,مناقصه جرثقیل,مناقصه جایگاه cng

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات ج .. گذاری را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدمناقصه جرثقیلمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهمناقصه جایگاه cng اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه نو .. ردازی,مناقصه نگهداری تاسیسات

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات نو .. ردازی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنید مناقصه نگهداری تاسیساتمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایه اطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

مناقصه تجهیزات پزشکی,مناقصه تهران,مناقصه تهیه و طبخ غذا

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات تجهیزات پزشکی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدshdj lkhrwhjمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهlkhrwiاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. /

مناقصه تجهیزات پزشکی,مناقصه تهران,مناقصه تهیه و طبخ غذا

درخواست حذف اطلاعات

مناقصات تجهیزات پزشکی سراسر کشور را بصورت جامع از سامانه اطلاع رساني ایران تندر دریافت کنیدshdj lkhrwhjمناقصات و مزایدات و استعلام بهاهای ایران و کشور های همسایهlkhrwiاطلاع رساني روزانه اطلاعات از طریق سايت ایمیل پیام کوتاه اپلیکیشن نمابر پیمانکاران عزیز / مشاوران گرامی صاحبان صنعت / ارائه دهندگان خدمت / فروشندگان و .. یداران شما هم میتوانید بدون نگرانی تمامی فرصت های کاری اعم از مناقصات و مزایدات مورد نیاز خود را بصورت جامع ، تخصصی ، بدون محدودیت دسته بندی و دیگر آیتم های مد نظر خودتاناز یک شرکت معتبر و یک مجموعه متعهد بصورت روزانه دریافت نمایید. www.etender.ir www.irantender.org 0218776154602177582924منبع: http://etender. .. /

دریافت رایگان بروزترین مناقصه و مزایده در www.golfamco.com

درخواست حذف اطلاعات

شرکت گلفام کالای آریان تهیه , تامین و توزیع کننده مواد غذایی پروتئینی اعم از مرغ ؛ گوشت های داخلی و خارجی ؛ انواع ماهی های صید داخل, پرورشی و نیز ماهی های وارداتی و انواع میگوی دریایی و پرورشی ؛با بهترین کیفیت ها برای پخش در استان اصفهان ,  مصارف داخلی همچون ارگانها و سایر شرکتها  و نیز جهت صادراتشرکت گلفام با ۱۵ سال سابقه فعالیت در کل کشور و مخصوصا استان اصفهان , شرکتی شناخته شده در زمینه توزیع داخل و بین استانی و در حال حاضر فعال در زمینه صادرات (فندق ، پسته ، بادام ، گردو ، زرشک ، زعفران ، زیره ، .. ما ، کشمش ، خاویار ،‌ انواع میگو ، انواع ماهی ) ما می توانیم مواد غذایی پروتوئینی مصرفی مجموعه بزرگ شما را در هر تناژ و هر برند و کیفیتی عالی با قیمتی کاملا رقابتی در اختیار شما قرار دهیم ما با دادن مواد غذایی پروتوئینی با قیمتی عالی و دسته اول و معرفی رایگان مناقصه ها و مزايده های روز  مواد

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.6.16 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه .. ید لوله داکتیل و واشر سر لوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه .. ید لوله داکتیل و واشر سر لوله نوبت دوم مناقصه الکتروموتور .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه الکتروموتور .... فراخوان مناقصه لوله های آب منطقه 12 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه لوله های آب منطقه 12 نوبت دوم مناقصه .. ید روغن توربین moelijet oil ii نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه .. ید روغن توربین moelijet oil ii نوبت دوم مناقصه .. ید لوله چدن داکتیل سایز 500 میلیمتر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه .. ید لوله چدن داکتیل سایز 500 میلیمتر نوبت دوم استعلام خاک انواع سنگ شن و ماسه / استعلام , استعلام خاک انواع سنگ شن و ماسه منبع: http://pndfaucet. .. /

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.4 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات

تجدید مناقصه .. ید لوله بتنی فاضل .. - تجدید نوبت اول 95.7.4 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه .. ید لوله بتنی فاضل .. - تجدید نوبت اول 95.7.4 فراخوان line pipe ,api sl , grade b .... / فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای,فراخوان line pipe ,api sl , grade b .... مناقصه .. ید کوپلینگ انعطافی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه .. ید کوپلینگ انعطافی مناقصه bearing bushing نوبت دوم / آگهی ارزی .. کیفی تامین کنندگان و سازندگان, مناقصه bearing bushing نوبت دوم تجدید مناقصه .. ید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه .. ید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب مناقصه نسبت به .. ید اتصالات آبرساني / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به .. ید اتصالات آبرساني آگهی مناقصه .. ید ۲۰۰۴ متر لوله grp / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه .. ید ۲۰۰۴ متر لوله grp منبع: htt

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.6.14 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مناقصه لوله های آب منطقه 12 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه لوله های آب منطقه 12 فراخوان .. ید لوله های فولادی درزدار / فراخوان , فراخوان .. ید لوله های فولادی درزدار منبع: http://pndfaucet. .. /

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.15 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات

استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام لوله فولادی بدون درز مناقصه .. ید لوله و اتصالات و شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه .. ید لوله و اتصالات و شیرآلات مناقصه فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات مازاد بر نیاز / آگهی مناقصه , مناقصه فروش مقدار حدودا 200 تن لوله های ریفرمر (نیکل دار) مستعمل با متعلقات مازاد بر نیاز منبع: http://pndfaucet. .. /

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.7.26 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان لوله کربن استیل بدون درز ..... - نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان لوله کربن استیل بدون درز ..... - نوبت دوم مناقصه .. ید لوله های فولادی جدار چاهی طرح جامع آبرساني / مناقصه عمومی, مناقصه .. ید لوله های فولادی جدار چاهی طرح جامع آبرساني استعلام فلا .. یبل جهت پمپ های جکینگ / فرم استعلام بها ,استعلام فلا .. یبل جهت پمپ های جکینگ مناقصه .. ید تعداد 5000 فقره کیت کامل انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه .. ید تعداد 5000 فقره کیت کامل انشعاب فاضلاب مناقصه .. ید هوز آب آتش نشانی / مناقصه، مناقصه .. ید هوز آب آتش نشانی استعلام بیرینگ nu220 و ... / استعلام , استعلام بیرینگ nu220 و ... منبع: http://pndfaucet. .. /

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.6.27 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات

فراخوانhoneywell thrmocouple نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه honeywell thrmocouple نوبت دنم تجدید مناقصه .. ید، حمل، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات فایبرگلاس (grp)تجدید 95.6.27 / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه .. ید، حمل، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات فایبرگلاس (grp) 95.6.27- تجدید نوبت اول مناقصه فراخوان عمومی شناسایی سازندگان و تولید کنندگان گسکت های صنعتی / فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی سازندگان و تولید کنندگان گسکت های صنعتی منبع: http://pndfaucet. .. /

مناقصه لوله و اتصالات تاریخ 95.6.13 در سایت پارس نماد

درخواست حذف اطلاعات

مناقصه .. ید و حمل لوله فولادی / آگهی مناقصه , مناقصه .. ید و حمل لوله فولادی فراخوان مناقصه .. ید لوله های 6 آب منطقه / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه .. ید لوله های 6 آب منطقه مناقصه .. ید 2 قلم تیوب کوره / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه .. ید 2 قلم تیوب کوره مناقصه .. ید و تحویل شامل (بارگیری و حمل) 20.000 متر لوله داکتیل ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه .. ید و تحویل شامل (بارگیری و حمل) 20.000 متر لوله داکتیل ... تجدید مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری قطره ای / مناقصه تامین وحمل لوله ، اتصالات و متعلقات پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری قطره ای فراخوان سیمان کراس 90- نوبت دوم / فراخوان ارزی .. کیفی مناقصه , فراخوان سیمان کراس 90- نوبت دوم استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات ا

یاد از ..

درخواست حذف اطلاعات

1-رد شد از یک .. ی از روده باد                          از نظرهای .. و نا .. فتاد 2-دیگر آن ارزش که قبلا داشت رفت                          .. پُر مایه کمتر شد ز جَفت 3-کام شیرینش  ز خجلت ز هر شد                          رخت رحلت بست و از آن شهر شد 4-اتّفاق افتاد وبائی سهمگین                          که بِمُرد هر روز گروهی نازنین 5-یاد آن .. فتادند مردمان                          که ببود در این مرض از حاذقان 6-شهر به شهر گشتند ز بهرش کو به کو                          تا که یافتندش بضرب جستجو 7-باز آوردند او را با سلام                          گُل فشان .. د او را خاصّ و عام 8-با تلاشِ آن پزشک با وفا                          گشت نابود آن بلا و آن و با 9-باد روده گشت از .. جدا                          باد سر-در اهل شهر می بود بجا 10-گر نمیکرد آن نظرهاشان حقیر                          اینهمه