رسانه 24
رسانه 24

خا نه دوست :: جستجوعاشقانه های بی پایان

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم  دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم  دوست دارم زند م دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من  دوست دارم عشق اول و آ وهمیش من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم  دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دارم جون من دوست دارم بی پایان همسفرم حسین من   حسین من شیرینه مهرش به دل میشینه  وقتی میخواد بشینه تو قلب من میشینه

عاشقانه های بی پایان

درخواست حذف اطلاعات

دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم  دوست دارم حسینم دوست دارم همه .. م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم  دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم دوست دارم دوردونم دوست دارم .. سی لپ قرمزی من دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من  دوست دارم عشق اول و آ .. وهمیشگی من دوست دارم صبورم دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم  دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دارم جون من دوست دارم بی پایان همسفرم حسین من   حسین من شیرینه مهرش به دل میشینه  وقتی میخواد بشینه تو قلب من میشینه

من از عهد آدم تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم‌نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی‌تر از غم ندیدم به اندازه‌ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم‌آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم قیصر امین پورمنبع: http://elahemasoud. .. /

ای گل رعنا

درخواست حذف اطلاعات

ترا ای عشق دوست می دارم  به یک دل نه صد دل دوست می دارم  ترا ای گل رعنایم دوست می دارم  به باغ گل های بوستانم دوست می دارم  ترا ای بهترین گلشنم دوست می دارم  به زیبایی شهد گل های گلستانم دوست می دارم  ترا ای معشوق محبوبم دوست می دارم به عشق عاشقانه مان دوست می دارم  ترا ای زیباروی دوست می دارم  به زیبای گل رعنایت دوست می دارم  سروده سروش فرشیدی فر      منبع: http://soroshane27. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

ای پیک پی خجسته که داری نشان دوستبا ما مگو به جز سخن دل نشان دوستحال از دهان دوست شنیدن چه خوش بودیا از دهان آن که شنید از دهان دوستای یار آشنا علم کاروان کجاستتا سر نهیم بر قدم ساربان دوستگر زر فدای دوست کنند اهل روزگارما سر فدای پای رس .. رسان دوستدردا و حسرتا که عنانم ز دست رفتدستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوسترنجور عشق دوست چنانم که هر که دیدرحمت کند مگر دل نامهربان دوستگر دوست بنده را بکشد یا بپروردتسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوستگر آستین دوست بیفتد به دست منچندان که زنده‌ام سر من و آستان دوستبی حسرت از جهان نرود هیچ .. به درالا شهید عشق به تیر از کمان دوستبعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکردوان کیست در جهان که بگیرد مکان دوستمنبع: http://soot. .. /

دوست دارم تو را

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه انی که دوست نداشته ام دوست دارم... تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت تو را بخاطر خاطره ها، پشت به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه انی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم تو را به اندازه همه انی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران ، اندازه ستاره های آسمان ،دوست می دارم تو را به اندازه  خودت ،اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را بجای همه انی که نمی شناخته ام ...دوست می دارم تو را بخار زیبایی چشمانت دوست می دارم و البته اگر بخواهم راست گفته باشم تو را فقط و فقط بخاطر خودت دوست می دارممنبع: http://rezataha1. /

تو را دوست دارم

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغـــاز عالــم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارم نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی ! من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غـم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد بگوییم با هم : تو را دوست دارم جهان یک دهان شد همـــآواز با ما : تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم   قیصر امین پورمنبع: http://harzeh. .. /

دوست دارم تو را

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه .. انی که دوست نداشته ام دوست دارم... تو را بخاطر دوست داشتن دوست می دارم، برای اشکی که خشک شد و هیچوقت نریخت. لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت تو را بخاطر خاطره ها، پشت .. به آرزوهای محال،نابودی توهم و خیال دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه .. انی که ندیده ام دوست می دارم تو را برای لبخند تلخ لحظه ها، پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم تو را به اندازه همه .. انی که نخواهم دید دوست می دارم اندازه قطرات باران ، اندازه ستاره های آسمان ،دوست می دارم تو را به اندازه  خودت ،اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را بجای همه .. انی که نمی شناخته ام ...دوست می دارم تو را بخار زیبایی چشمانت دوست می دارم و البته اگر بخواهم راست گفته باشم تو را فقط و فقط بخاطر خودت دوست می دارممنبع: http://rezataha1. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تورابه جای همه ی .. انی که نشناخته ام دوست می دارم.. تورابرای برفی که آب میشود دوست میدارم تورابرای دوست داشتن دوست میدارم.. برای اشکی که خشک شدوهیچوقت نریخت، لبخندی که محوشدوهیچگاه نشکفت دوست میدارم.. به خاطرنابودی توهم وخیال دوست میدارم.. تورا بـــــرای دوســـــــت داشتن دوست میدارم.. تورابه خاطر همه ی .. انی که ندیده ام دوست میدارم.. تورابه خاطرهمه ی .. انی که نخواهم دید دوست میدارم تورابه اندازه ی خودت به اندازه ی قلب پاکت دوست میدارم تورابه جای تمامی .. انی که دوست ندارم… دوست میـــــدارم..منبع: http://eshghemaheman12564. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

من دوست داشتنت را دوست دارم ربط دادن هر اهنگی که گوش میدهی به خودم را دوست دارم من اعتراف چشم های خودم را دوست دارم این خیره شدن ها این نگاه .. هایمان را دوست دارم من این خنگی بعد از عاشق شدنم را دوست دارم. منبع: http://blue-62. .. /

روزگار من....

درخواست حذف اطلاعات

  من روزگار غربتم را دوست دارم این حس و حال و ح م را دوست دارم     یک ع کوچک توى جیبِ کیفِ پولم تنها ترین هم صحبتم را دوست دارم   بر ع آدم هاى دل بسته به دنیا هر تیک و تاکِ ساعتم را دوست دارم   امروز دوباره خاطرت مهمان من بود مهمانى بى دعوتم را دوست دارم   هر چند باعث مى شود هر روز ببارم اما دل کم طاقتم را دوست دارم   عادت شده این گریه هاى بى تو ، هر چند مى خندى امّا من عادتم را دوست دارم                                                            "مهران"    منبع: http://bavareghalat. .. /

من از عهد آدم تو را دوست دارم(قیصر امین پور)

درخواست حذف اطلاعات

من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغـــاز عالــم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارم نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی ! من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غـم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد بگوییم با هم : تو را دوست دارم جهان یک دهان شد همـــآواز با ما : تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم   قیصر امین پور  منبع: http://adabiatmaryam. .. /

محبوب من

درخواست حذف اطلاعات

از غصه ها .. ات را دوست دارم محبوب من آبادی ات را دوست دارم وقتی که میگویی خوشم من شادمانم با تو خوشم پس شادی ات را دوست دارم در زیر نور ماه خوشگلتر شدی تو آن قامت شمشادی ات را دوست دارم با بازیِ چشمان و با ابروی چون تیغ دل میبری .. ی ات را دوست دارم می خندی و لبخند تو زیباتر از گل این مهر مادر زادی ات را دوست دارم شیرین سخن میگویی و آرام و دلچسبصید تو ام صیادی ات را دوست دارم همراه من هستی و من سنگ صبورم با تو خوشم پس شادی ات را دوست دارم #جوادالماسی @javadalmasi59منبع: http://javadalmasi59. .. /

یه دوست...

درخواست حذف اطلاعات

یه دوست خوب ایمانتو ازت نمی گیره ! ما آدما معمولا ایمان قوی نداریم . پس دنبال یه دوست باشیم که همینو هم ازمون نگیره ! یه دوست خوب عقایدت رو زیر سوال نمی بره ! و کمکت می کنه که باورهات بیشتر و بهتر بشن ! یه دوست خوب بی ارزشی رو ارزش نمی دونه ! بی دینی رو کلاس نمی دونه ! .. خوری رو فرهنگ نمی دونه ! یه دوست خوب همیشه ازت تعریف نمی کنه ، گاهی ایرادهاتو بهت می گه تا بتونی اونها رو بفهمی و رفع کنی! یه دوست خوب آبروی تو رو برای حفظ آبروی خودش نمی ریزه ! در واقع از آبروی تو واسه خودش مایه نمی ذاره ! یه دوست خوب راز داره ! رازهای تو رو به دیگران نمی گه و پشت سرت حرف نمی زنه !یه دوست خوب در شادی و غم با تو هست . نه فقط توی شادی ها !یه دوست خوب باهات یه رنگه و نه صد رنگ . بهت دروغ نمی گه ! یه دوست خوب کمکت می کنه که به خدا نزدیکتر بشی و امیدوارتر زندگی کنی!یه دوست خوب یعنی تو ، یعنی من ! به شرطی که ب

یه دوست...

درخواست حذف اطلاعات

یه دوست خوب ایمانتو ازت نمی گیره ! ما آدما معمولا ایمان قوی نداریم . پس دنبال یه دوست باشیم که همینو هم ازمون نگیره ! یه دوست خوب عقایدت رو زیر سوال نمی بره ! و کمکت می کنه که باورهات بیشتر و بهتر بشن ! یه دوست خوب بی ارزشی رو ارزش نمی دونه ! بی دینی رو کلاس نمی دونه ! .. خوری رو فرهنگ نمی دونه ! یه دوست خوب همیشه ازت تعریف نمی کنه ، گاهی ایرادهاتو بهت می گه تا بتونی اونها رو بفهمی و رفع کنی! یه دوست خوب آبروی تو رو برای حفظ آبروی خودش نمی ریزه ! در واقع از آبروی تو واسه خودش مایه نمی ذاره ! یه دوست خوب راز داره ! رازهای تو رو به دیگران نمی گه و پشت سرت حرف نمی زنه !یه دوست خوب در شادی و غم با تو هست . نه فقط توی شادی ها !یه دوست خوب باهات یه رنگه و نه صد رنگ . بهت دروغ نمی گه ! یه دوست خوب کمکت می کنه که به خدا نزدیکتر بشی و امیدوارتر زندگی کنی!یه دوست خوب یعنی تو ، یعنی من ! به شرطی که ب

دو راهی

درخواست حذف اطلاعات

گاهی ادم ر میکند بین دوست داشتن ها و ترس دوست داشتن ها ی را دوست میداری و همزمان از دوست داشتن میترسی   هی خودت را به در و دیوار میکوبی که کار را ی ره کنی    یا دوست داشتن را چون ردای بر خود بپوشانی یا در درون ترس هایت لانه کنی   گاهی ادمی ر میکند بین لایه های عمیق خودشمنبع: http://sibkall3. /

تقدیم به مولا صاحب ا مان عج

درخواست حذف اطلاعات

« ای دوست »   دوست دارم که چو در راز و نیـازی ای دوست به دعایی دل ما را بنـــــــــوازی ای دوست هر کجا بانگ اذانی به افــــــــق منتظر است «سهله» ای یا که به «رضوی» به ی ای دوست برکتم نیست در این زمزمـــــــه ی زهد، مگر نغمه ای، ورد زبوری  ، بنــــوازی  ای دوست خانه ای از خور و خو دن و  خود خواهـی  ما همه خاموش و تو در سوز و گدازی  ای دوست ندبه  خوانیم و در این برآمـــــــد آهی آشنایم بنـــــــــما ، محرم رازی ای دوست چشم بارانـــــــی ما  خاطره ی کرب بلاست انتقــــــــــام تو، نه امید درازی ای دوست کاش باشیم که چون بام فلــــــــک بگشایند عیسی آید به وص ، تو چه سـازی ای دوست شاهد بزم ولایت به حضــــــــــورت  برسد و سراید که همه  خوبی و نــــازی  ای دوست رمز ما بند درگــــــــــــه توست دست ر همه  بردرگه بـــــــــازی ای دوست   والسلاممنبع: http://abbasazadi. /

" از عشق سخن باید گفت

درخواست حذف اطلاعات

" از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت."عشق" در لحظه پدید می آید ، " دوست داشتن " در امتداد زمان. این ، اساسی ترین تفاوت میاد عشق و دوست داشتن است. عشق، معیارها را در هم میریزد؛ دوست داشتن بر پایه ی معیارها بنا میشود... عشق قانون نمیشناسد، دوست داشتن ، اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی ست...عشق در وهله ی پی ، دوست داشتن را نفی می کند ، نادیده می رد ، پس می زند ، له میکند و می گذرد. دوست داشتن نیز ، ناگزیر ، در امتداد زمان ، عشق را دود می کند ، به اسمان می فرستد ، و چون خاطره ای حرام ، فرشته ی نگهبانی بر آن میگمارد. عشق سِحر است؛ دوست داشتن باطل السحر. عشق و دوست داشتن در پی هم می آیند ؛ اما هرگز در یک خانه منزل نمی کنند. عشق انقلاب است؛ دوست داشتن اصلاح. میان عشق و دوست داشتن ، هیچ نقطه ی مشترکی نیست. از دوست داشتن به عشق می توان رسید ، و از عشق به دوست داشتن ؛ اما به هر حا

تولد خانوووووومم

درخواست حذف اطلاعات

عزیییز دلم بهترینم خانومم تاج سرم  تولدت مبارک به دنیا امدنت مبارک به دنیای کوچیک من اومدنت مبارک ممنونم از خدا که فرشته ای مثل تو رو به من داده ممنونم که دنیای من شدی دنیامو زیبا کردی ازت به خاطر همه ی خاطرات خوبی که برام ساختی ممنونم به خاطر اینکه بهم یاد دادی زندگی کنم برای خودم برای دلم برای تو .... تولدت بارها و بارها مبارک بهترینم یه متنی هم هست که میدونی من عاشقشم  چند سال پیش...تولدت برات ت .. ت .. تو را به جای همه .. انی که نشناخته ام دوست می دارم تو را به خاطر عطر ننان گرم  برای برفی که اب می شود د دوست می دارم تو را برای دوست داشتن دوست می دارم تو را به هجای همه .. انی که دوست نداشته ام دوست می دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست نی دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست میدارم تو را به خاطر خاطره ها دوست میدارم برای پشت .. به ارزو های محا

جان در بدنی .

درخواست حذف اطلاعات

کله م پره از دعوا و داد با صدای بلند و نگاه های وحشتناک و  دوست داشتنش و دوست داشتنش و دوست داشتنش .  قطعا , هیچ .. رو نمیتونم اندازه ش دوست داشته باشم .  غرغروی غد ه حرف گوش نکن ه دارو نخور من .  #مامان منبع: http://r-khatkhati. .. /

بی ت ..

درخواست حذف اطلاعات

    دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارمروزای روشن آفت .. رو خیلی دوست دارمبا هوای تو توی کوچه های دلواپسیغروب مبهم سرخ .. رو خیلی دوست دارمباخیال تو اگه باشه خیالی ندارمشب تا صبح گریه و بی خو .. رو خیلی دوست دارممیدونم یه روز میای عمریه بی قرارتمانتظار تو و بی ت .. رو خیلی دوست دارمدوست دارم طناب ماه رو بگیرم بالا برمواسه این شبای مهت .. رو خیلی دوست دارمدوست دارم طناب ماه رو بگیرم بالا برمواسه این شبای مهت .. رو خیلی دوست دارممنبع: http://paniz-n. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

‌اگر روزی فرا برسد که زن ، نه از سر ضعف ، که با قدرت عشق بورزد…دوست داشتن برای او نیز ، همچون مرد ، سرچشمه ی زند خواهد بودو نه خطری مرگ بار…! سیمون دوبووار +بهش که فکر دیدم واقعا خیلی از زن ها موقع ازدواج چشمشون رو روی همه چی میبندن و فقط دنبال دوست داشته شدن یا دوست دوست داشتنن! به نظر من قبل از این ها درک متقابل مهمه...منبع: http://cedarn. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

تو را به جای همه .. انی که نشناخته ام، دوست می دارم. تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام، دوست می دارم. برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می شود، و برای خاطر نخستین گل ها، تو را به خاطر دوست داشتن، دوست می دارم. تو را به جای همه .. انی که دوست نمی دارم، دوست می دارم. (پل الوار)منبع: http://h-a-s-t-a-m. .. /

کمی دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

نمی توانم با "کمی دوست داشتن" زند کنم من "دوست داشتنِ زیاد" می خواهم دوست داشتنِ تمام و کمال یک جور غرق شدن... یک جور دیوان محض... مثل تسلیم تنی تشنه، به خُنکای قطره های باران مثل شنیدن هزار بارۀ یک آهنگ تکراری مثل یک موج سواری داغ، درآشوب دریایی طوفانی مثل رفتن تا انتهای راهی که بازگشتی ندارد... من با "کمی دوست داشتن" زنده نمی مانم با کمی دلخوشی، با کمی لذت من یک هابِ داغِ نفس ر می خواهم یک آغوشِ گرم در سردترین فصل سال... چرا نمی فهمی آنهایی که با "کمی دوست داشتن" زند کرده اند، مرده اند...  منبع: http://1379m. /

دوست داشتنت

درخواست حذف اطلاعات

  دوست داشتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی است!آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد وگربه که موش دوست دارد! باید دید وقتی .. ی میگوید دوستت دارم آیا معنی اش اینست که میخواهد ما را .. ج خودش کند و ما را بخورد و ما را به مصرف خودش برساند یا دوستت دارم به این معنی است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و اگر کاری داشتی برایت انجام میدهم اگر بیمارشدی تا صبح برای تو بیدار میمانم. .. الهی قمشه ایمنبع: http://mehdisantiago. .. /

حباب

درخواست حذف اطلاعات

ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.ﭼﺮﺥ ﺯﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ , ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﺶ ,ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﺶ ,ﺳﺒﮑﺒﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﯿﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ .ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.ﺣﺒﺎﺏ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺳﺖ .ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ.ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ.ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ.ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺣﺒﺎﺏ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻫﻤﻪُ ﺩﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﭘﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﯼ ﮐﺴﯽمنبع: http://arashneikan27. .. /

" از عشق سخن باید گفت

درخواست حذف اطلاعات

" از عشق سخن باید گفت، همیشه از عشق سخن باید گفت."عشق" در لحظه پدید می آید ، " دوست داشتن " در امتداد زمان. این ، اساسی ترین تفاوت میاد عشق و دوست داشتن است. عشق، معیارها را در هم میریزد؛ دوست داشتن بر پایه ی معیارها بنا میشود... عشق قانون نمیشناسد، دوست داشتن ، اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی ست...عشق در وهله ی پی .. ، دوست داشتن را نفی می کند ، نادیده میگیرد ، پس می زند ، له میکند و می گذرد. دوست داشتن نیز ، ناگزیر ، در امتداد زمان ، عشق را دود می کند ، به اسمان می فرستد ، و چون خاطره ای حرام ، فرشته ی نگهبانی بر آن میگمارد. عشق سِحر است؛ دوست داشتن باطل السحر. عشق و دوست داشتن در پی هم می آیند ؛ اما هرگز در یک خانه منزل نمی کنند. عشق انقلاب است؛ دوست داشتن اصلاح. میان عشق و دوست داشتن ، هیچ نقطه ی مشترکی نیست. از دوست داشتن به عشق می توان رسید ، و از عشق به دوست داشتن ؛ اما به ه

قلب فراموش شده9

درخواست حذف اطلاعات

من فقط دوست داشتم تو مرا دوست داشته باشی از آن دوست داشتن های دوست داشتنی! که همه دوست دارند همه دوستشان داشته باشند! اما من فقط دوست داشتم تو مرا دوست داشته باشی... و این دوست داشتن از قلبم آغاز می شودچیزی درون آن به آه تبدیل می شود و می خواهد بشکند می خواهد آتش بگیرد بعد درون هم مچاله بشود و بعد غم می گیرد که .. ی را از دست داده! نغمه های غمگین کمی آرامش می کند و هرازگاهی آهش را بیشتر و دوست داشتنی تر. من نمی دانم این از دست رفته اش تو هستی ؟ دوست داشتن یک حس ویرانگر است که درون قلب من فوران می کند و دوست دارد .. ی را دوست بدارد و .. ی نیز در سر حد پرستیدن دوستش داشته باشد و این دیوانگی محض همیشه با من همراه است  می دانی قلبم بکرو دست نخورده باقی مانده هنوز سیراب محبت نشده  که اینگونه کوچه به کوچه دنبال دوست داشتن است  و آن هم دوست داشتن تو ! وشاید هنوز .. ی از فاصله نزدیک حس .. لگد کوبش

دوست داشتن واقعی اینه

درخواست حذف اطلاعات

  ♥♥♥عاشق بودن♥♥♥  ✔✔✔ دوست داشتن✔✔✔  ℡ فقط به حرف نیست...!℡  ✘ جنم میخواد...!✘ دوست داشتن اونه که...  تو شلوغی ..↶  بازم به یاد عشقت باشی.. ❥♥دوست داشتن اونه که...❥♥  ✔ بخاطر عشقت...✔  ✘از خوشیت و دوستات بگذری تا به عشقت ثابت کنی که فقط کنار اون خوشی..✘ ♂دوست داشتن اونه که...♀  ♬وقتی عشقت تنهاست... ♪ دلش پره...⚅  مریضه...↘  حال و اوضاعش بده...⇟  ☜ کنارش باشی...☞ ✔دوست داشتن اونه که✔..7  ♥ ♛ اگه دیدی صداش گرفته..♛♥ اگه دیدی صداش غم داره...  x تو ح بدتر شه و نگران باشی...   ★دوست داشتن اونه که...★  درکش کنی...  غیرت بذاری واسش...! ☎☏ده بار زنگ بزنی بهش...!☏☎  ☜☜☜تا بفهمه که مهمه!☞☞☞ .آره دوست داشتن اینه..منبع: http://sheytoonak-nr. /

شانه هایت را برای گریه .. دوست دارم...

درخواست حذف اطلاعات

سر به روی شانه های مهربانت میگذارم عقده دل می گشاید گریه بی اختیارم از غم نا مردمی ها بغض ها در .. دارم شانه هایت را برای گریه .. دوست دارم شانه هایت را برای گریه .. دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم خالی از خودخواهی من برتر از آلایش تن من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم شانه هایت را برای گریه .. دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم عشق صدها چهره دارد عشق تو آینه داره عشق را در چهره آینه دیدن دوست دارم در خموشی چشم ما را قصه ها و گفتگوهاست من تو را در جذبه محراب دیدن دوست دارم من تو را بالاتر از تن برتر از من دوست دارم شانه هایت را برای گریه .. دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم در هوای دیدنت یک عمر در چله نشستم چله را در مقدم عشقت ش .. تن دوست دارم بغض سر گردون ابرم قله آرامشم کن شانه هایت را برای گریه .. دوست دارم من تو را بالاتر از تن

حال بد من ...

درخواست حذف اطلاعات

-دوست :بهتری؟*دختر:نمیدونم -دوست:بهش فک نکن*دختر (خیره لبخند زدن)کاش میتونستم.-دوست:چیکار کنم ح خوب شه؟*دختر :خوب میشم, من قویتر از این حرفام ....-دوست:هرکاری لازم باشه میکنم تو فقط خوب شو*دختر :عادیه زمان میبره (قورت دادن بغض)-دوست:با غذا نخوردن چیزی درست میشه؟*دختر:نه,فقط اشتها ندارم -دوست:این ع و گذاشتی که  خودت و عذاب بدی؟*دختر:نه فقط میخوام برام عادی شه       ف.پ.ساعت ساز ......منبع: http://pegahsaatsaz. /

جای خالی سلوچ

درخواست حذف اطلاعات

خسته روحی و جسمی درد و درد و درد تنهایی اقلا یه دوست قدیمی باید داشته باشی دوست چرا ندارم من دوست شدن قبل از دبیرستان چنتا دوست داشتم. بیشتر من اونا رو دوست داشتم تا اونا منو دبیرستان دوستام بیشتر شدن. من دوستشون داشتم. بعدا فهمیدم اونا هم خیلیاشون منو دوست داشتن. دوستای جدید با بعضیشون صمیمی تر شدم فوق چنتا دوست جدید راحت دوست نمیشدم خیلی ولی به یه سطحی میرسید از دوستی ولی هیچکی تقریبا نبود که پیشش درد دل کنم سرکار دوستای جدید از یه جایی به بعد دوستام کم و کمتر شدن شایدم نه اطرافم خیلی شلوغتر شد ولی خب دوست دو سه تا ولی دوست داشته تر شدم عمومی ولی اینا جای خالی سلوچ رو پر نمیکنن کاش سلامتیم برگرده بازده هم خیلی کم شده  منبع: http://mardebidel. /

دوست داشتن

درخواست حذف اطلاعات

دوست داشتن را باید دید از چه نوع دوست داشتنی  است ! آیا مانند شیر است که آهو دوست دارد و گربه که موش دوست دارد؟! باید دید وقتی ی میگوید دوستت دارم  آیا معنی اش اینست که میخواهد ما را ج خودش کند و ما را بخورد و ما را به مصرف خودش برساند یا دوستت دارم به این معنی است که تو دوست من هستی و خاطرت پیش من عزیز است و اگر کاری داشتی برایت انجام میدهم ،اگر بیمار شدی تا صبح برای تو بیدار میمانم. " الهی قمشه ای" منبع: http://delaram64. /

نوشته هاى من

درخواست حذف اطلاعات

میدانم نباید تو را دوست داشت....  میدانم دوست داشتن تو اشتباست ..... ولى من این دوست داشتن را دوست دارم و خواهم داشت.....  میدانم که میدانى.... اما.... کاش نمیدانستى...  کاش این عشق ممنوعه براى همیشه پنهان درون قلبم میماند....  کاش.....

دوست داشتن واقعی اینه

درخواست حذف اطلاعات

  ♥♥♥عاشق بودن♥♥♥  ✔✔✔ دوست داشتن✔✔✔  ℡ فقط به حرف نیست...!℡  ✘ جنم میخواد...!✘ دوست داشتن اونه که...  تو شلوغی ..↶  بازم به یاد عشقت باشی.. ❥♥دوست داشتن اونه که...❥♥  ✔ بخاطر عشقت...✔  ✘از خوشیت و دوستات بگذری تا به عشقت ثابت کنی که فقط کنار اون خوشی..✘ ♂دوست داشتن اونه که...♀  ♬وقتی عشقت تنهاست... ♪ دلش پره...⚅  مریضه...↘  حال و اوضاعش بده...⇟  ☜ کنارش باشی...☞ ✔دوست داشتن اونه که✔..7  ♥ ♛ اگه دیدی صداش گرفته..♛♥ اگه دیدی صداش غم داره...  x تو ح .. بدتر شه و نگران باشی...   ★دوست داشتن اونه که...★  درکش کنی...  غیرت بذاری واسش...! ☎☏ده بار زنگ بزنی بهش...!☏☎  ☜☜☜تا بفهمه که مهمه!☞☞☞ .آره دوست داشتن اینه..منبع: http://sheytoonak-nr. .. /

جای خالی سلوچ

درخواست حذف اطلاعات

خسته روحی و جسمی درد و درد و درد تنهایی اقلا یه دوست قدیمی باید داشته باشی دوست چرا ندارم من دوست شدن قبل از دبیرستان چنتا دوست داشتم. بیشتر من اونا رو دوست داشتم تا اونا منو دبیرستان دوستام بیشتر شدن. من دوستشون داشتم. بعدا فهمیدم اونا هم خیلیاشون منو دوست داشتن. .. دوستای جدید با بعضیشون صمیمی تر شدم فوق چنتا دوست جدید راحت دوست نمیشدم خیلی ولی به یه سطحی میرسید از دوستی ولی هیچکی تقریبا نبود که پیشش درد دل کنم سرکار دوستای جدید از یه جایی به بعد دوستام کم و کمتر شدن شایدم نه اطرافم خیلی شلوغتر شد ولی خب دوست دو سه تا ولی دوست داشته تر شدم عمومی ولی اینا جای خالی سلوچ رو پر نمیکنن کاش سلامتیم برگرده بازده هم خیلی کم شده  منبع: http://mardebidel. .. /

حال بد من ...

درخواست حذف اطلاعات

-دوست :بهتری؟*دختر:نمیدونم -دوست:بهش فک نکن*دختر (خیره لبخند زدن)کاش میتونستم.-دوست:چیکار کنم ح .. خوب شه؟*دختر :خوب میشم, من قویتر از این حرفام ....-دوست:هرکاری لازم باشه میکنم تو فقط خوب شو*دختر :عادیه زمان میبره (قورت دادن بغض)-دوست:با غذا نخوردن چیزی درست میشه؟*دختر:نه,فقط اشتها ندارم -دوست:این ع .. و گذاشتی که  خودت و عذاب بدی؟*دختر:نه فقط میخوام برام عادی شه       ف.پ.ساعت ساز ......منبع: http://pegahsaatsaz. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

‌اگر روزی فرا برسد که زن ، نه از سر ضعف ، که با قدرت عشق بورزد…دوست داشتن برای او نیز ، همچون مرد ، سرچشمه ی زندگی خواهد بودو نه خطری مرگ بار…! سیمون دوبووار +بهش که فکر .. دیدم واقعا خیلی از زن ها موقع ازدواج چشمشون رو روی همه چی میبندن و فقط دنبال دوست داشته شدن یا دوست دوست داشتنن! به نظر من قبل از این ها درک متقابل مهمه...منبع: http://cedarn. .. /

تقدیم به مولا صاحب ا .. مان عج

درخواست حذف اطلاعات

« ای دوست »   دوست دارم که چو در راز و نیـازی ای دوست به دعایی دل ما را بنـــــــــوازی ای دوست هر کجا بانگ اذانی به افــــــــق منتظر است «سهله» ای یا که به «رضوی» به .. ی ای دوست برکتم نیست در این زمزمـــــــه ی زهد، مگر نغمه ای، ورد زبوری  ، بنــــوازی  ای دوست خانه ای از خور و خو .. دن و  خود خواهـی  ما همه خاموش و تو در سوز و گدازی  ای دوست ندبه  خوانیم و در این .. برآمـــــــد آهی آشنایم بنـــــــــما ، محرم رازی ای دوست چشم بارانـــــــی ما  خاطره ی کرب بلاست انتقــــــــــام تو، نه امید درازی ای دوست کاش باشیم که چون بام فلــــــــک بگشایند عیسی آید به وص .. ، تو چه سـازی ای دوست شاهد بزم ولایت به حضــــــــــورت  برسد و سراید که همه  خوبی و نــــازی  ای دوست رمز .. ما بندگی درگــــــــــــه توست دستگیر همه  بردرگه بـــــــــازی ای دوست   والسلاممنبع: http://abbasazadi. .. /

بدون عنوان ...

درخواست حذف اطلاعات

کله شقی شده ام بیا و ببین.. کلا ب پوچی خوردهام... هیچیز برایم مهم نیس...سرخوش برای خود میچرخم.... چندروزیست دلم میخواهد با اینیاسمین دهن ب دهن شوم..... چند باری قهوه ایش .. ... اما کافی نیست...ملا ب کوثر گفته یاسمین دست بزن دارد.... چقدر دلم میخواهد پاچه بگیرد تا ناخون ناخونش کنم..... دخترک زبان نفهم کودن.. مگس حامله .. او با ادب تر است.. حالش را جا می اورم .....منبع: http://50604sss. .. /