رسانه 24
رسانه 24

انسان تا ابد زیبا ستتمدن

درخواست حذف اطلاعات
 

تمدن یعنی:

در بستر دین و در بستر وحی و در بستر عالم دینی ، تزاحمات و تنازعات عالم ماده در دو خاصیت افساد و خون ریزی از بین برود.

 

( آسایش و رفاهی مدنی که با ابزار و تکنولوژی به قیمت از بین بردن حقوق یا انی بدست می آید عین توحش است.)منبع: http://taabadzeba8. /