رسانه 24
رسانه 24

روشنگری ناب و اسمانی بصیرت محمدی اسمانی جهانیجریان ها مخلص صادق ساده انقل جهادی خ بصیر درکشور توسط جریان های قلدر وقیح متکبرخودخواه منافق مزو ست ناپاک بدذات چه درحکومت چه لای جامعه به حاشیه مظلومیت برده شده اند

درخواست حذف اطلاعات

هرایرانی اگر خودش را مرور بازبنی کامل کرد و یکی ازصفات زیر را درخودش متوجه شد بنده است:

1-تکبر که درجامعه با اشکال غد گری باد به قب قب انداختن گردن کشانه و سرسنگین است غرور خوب است اما نباید به تکبربدل شود

2-خودخواهی یعنی خودم منیت من مهمتراز بقیه هستم حس فداکاری خیرخواهی دگرخواهی وفا به صفر می رسد

3-پرمدعا پرادعا انی که بسیار منم منم می کنند و بعضا هم چیزی درچنته در عمل ندارند و حراف گنده گو هستند

4-نفاق ریا تزویر دوگانگی چندرنگی که هم درحس هم فکر هم حالات هم عمل اشکار می شود

5-دروغگویی فریبکاری که شکال زیادی دارد و باعث ترویج بی اعتمادی و بیزاری و سردی روابط در اجتماع می شود

6-تحقیرتمس دیگران با حرف حس رفتار عمل و زورگویی قلدری بحساب نیاوردن دیگران حق حریم جایگاه حقوق انها و خود انها

حالا با این صفات که این روزها خیلی در تک تک افراد جوانان بویژه و برخی نسل های اب گذشته می بنمیم اینان تا درتله اسیراین صفات هستند بنده هستند و بنده بنده خدا نخواهد بود

درکشورشاهد ان هستیم چه در دستگاه ت و چه لای مردم تقویت شدیدی ازسمت جریان های ی صورت گرفته و اکثریت با شیاطین شده و 

به نظر بندگان و حق ضعیف تر محدودترشده اند

این تضعیف بخاطر فشارهای شدید اقتصادی و نان شب مردم و دنیا طلبی مادی گرایی بشتر و رقابت ها غلط و تجمل گرایی چشم هم چشمی فراگیر ظاهربینی در سطح کشور و نوکیسه هاست
رازریشه قدرت بظاهر پیوند این جریان با شبکه مافیای ملی شبکه جریان رانت فساد نفوذمنفی شبکه بازارثروتمندان دلالان و جریانات خاص متکبرخودخواه قلدرمرموز کل کشورهم درعوام هم خواص است

درخواست حذف اطلاعات

اگر دقت کرده باشید جریان یه مدل جور خاص فکرحس رفتار می کنند شاید از نظر ما طبیعی نرمال مومن واقعی صادق نباشند اما

نفاق و ریاکاری ظاهرسازی ظاهرفریبی حق بجانب مدعی متکبر خودخواه بحساب نیاوردن مخالفان منتقدین قلدر دیکتاتور درون زاویه دار که اصلا درصراط مستقیم و ناب حرکت نمیکنند و عمل به ناب اصلا جز دغدغه ها و الویت های اول این جریان نیست

الویت های انها مال منال موقعیت رانت رابطه تکبر خودخواهی قلدری ریاکاری نفاق و چیزهای نچسب غیرواقعی غیرصاداقنه است

ت ورش ته بار ورش تگی 100% ت خودش را از مردم ورش ته تراز ت با افزایش صرصام اورمالیاتها جبران می کند و این کل کشور فلج اندرفلج میکند

درخواست حذف اطلاعات

هم ت ایران هم ملت ایران ورش ته شدند
فساد سازمان یافته ریشه دار مزمن در تمام بخش نظام عامل اصلی ناکارمدی کل نظام و نفرت بیزاری انفجار انتهار مردم از دستگاهها ادارات مجموعه ها و پرسنل مدیران نظام است

درخواست حذف اطلاعات

فساد سازمان یافته کلان و طراحی شده در قوای نظام در دستگاهها در ادارات مجموعه ها شرکتها برهیچ احدی پوشیده پنهان نیست

علت اصلی ناکارامدی بی خاصیتی کم خاصیتی کاری ها نجاست کاری های سازمان یافته ساختار یافته و ریشه دار رخنه کرده در غالب کالبد نظام انقلاب است
ت فقط به داردسته و طرفداران تش وام های کلان کم بهره برای راه اندازی کارخانه می دهد وگرنه تمام کاراخانه های قدیمی یکی پس ازدیگری دارند له ورش ته نابود تعطیل می شوند

درخواست حذف اطلاعات

برندهای قدیمی و خاطره انگیز ایران که نماد ب کار ایران بوده اند مثل داروگر مثل ارج مثل روغن قو و مثل برندهای ازمایش

همه در زمان رسما ورش ته تعطیل شدند قدمت این برندها حتی به 70 سال هم می رسد

اما تمردان اصلا برایشان مهم نیست و از عمد رها کرده اند

درعوض به نوچه ها دروبری ها و داردسته کفتارهای دور ت  وام های کلان کم بهره برای تاسیس کارخانجات جدید می دهند این یعنی مقامات ت به فکر بستن خودشان در8 سالی هستند که سرکارند و هیچ کاری به مردم عادی و منافع ملی نظام کشور ندارند
ت سود بانکی مردم چند بارکاهش داد اما در عوض سود تسهیلات به تولید کنندگان راهم به همان نسبت اصلا کاهش نداد تا به نفع ت چپاول کند و این اوج شیادی تزویر رندی پستی یک ت است

درخواست حذف اطلاعات

ت در صورتی حق داشت سود بانکی مردم کاهش داد که به همان نسب و صرفا بخاطر کاهش سود تسهیلات به ب کارها انرا هم کاهش داد

اما ت این پول نه به مردم می دهد نه به کارخانجات و باز هم در جیب گشاد و ت ورش ته دروغگو مزور می رود


این در حالی که مردم در بستر افتضاح اقتصادی کشور که ناشی از انفعال بیکاری درماندگی ت هم جایی برای حفظ پول خودشان ندارند و به بانک ها پناه برده اند و بانکها هم کیش داده می شوند تا پول های مردم در بازار رکود تورمی نفله نابود شوند

این یعنی تی دروغگو شیاد ریاکار منافق خائن که اصلا به فکر منافع مردمش نیست و فقط و فقظ به فکر نجات خودش است
هرچی ادم هرچی منافق هرچی مشکل دار گمراه منافع گرا عیاش الواط که ریشه مشکل دارند طرفدار جریان فساد طلب و ت است این نشان می دهد دل بستگی شیاطین به ریسمان است

درخواست حذف اطلاعات

از قدیم می گفتند حرام لقمه و

علت این بود که ریشه و نطفه اگر کدر و مشکل دار شود اصل بد نیکو نگردد چونکه بنیادش ذاتش اب است

این مثل دقیقا مصداق خیروشری دارد

اگر دقت کنید تمام جریان های مشکل دار انحرافی گمراه زاویه دار یه جای کا رشون در گذشته می لنگد و باید دنبال اشکال از ریشه بود

ریشه اگر درست باشد طرف حتی خطا کنه خیانت نمی کنه اما ...........

از قدیم گفتند ریسمان مومنین به هم وصل است

در نقطه مقابل ریسمات شیاطین کوچک بزرگ هم بهم وصل است و ارتباط دلی حسی باهم دارند

من در ایران ندیدم یک مومن واقعی با بصیرت بینش اگاهی اسمانی طرفدار باشد

اما در عوض تا دلتون بخواد گروههای زیر طرفدار دیدم که بهش رای دادند

1-منافقین م ن افراد چند رنگ ریاکار خائن

2-فرصت طلب ها نون به نرخ روز خورها

3-هیاهوها غوغاسالارها هاپارتی ها دریده ها سفسطه گرها مغلطه گرها

4-ذروغگوها عوام فریب ها حراف ها زبان بازها خانم بازها

5-عرق خورها

6-ضد انقل که شاید خیلی وقت بود رای نداده بود اما به رای داد چون می دنست کارش در جهاد اسقاط نظام

7-شیشه کش ها شیره کش ها ...قلیون کش ها

8-افرادی که دلهاشون مهرباطل محض خورده و لجوج ستیزه جو

9-دنیا دوست ها ظاهرفریبان و تمل گرایان ثروتمندان اشراف گراها

10-غربگراها

11-روشنفکرنماها و تحصیکرده های یی واداده سست عنصرها ضعیف نفس ها

12-بی بندبارها ولنگارها فاسدها

از همین احوال طیف هایی که به رای دادند بخوبی می شود به ریشه ذات ماجرا و عقبه داستان پی برد و جریا شری که همه باهم متحد شدند تا ریسمان شیاطین کوچک بزرگ بهم یکی بشود

این پیوند قلبی دلی حسی تشخیصی میان شیاطین کوچک بزرگ حول تصادفی نیست چون ریسمان شیاطین هم بهم وصل است و انها خوب می فهمند کی و کی می تونه بهتر منافع ها شیطاین تامین کند

زنگنه نفت دوران خاتمی و حالا هیچی از قرار داد نفتی بستن بردبرد حالیش نیست و با باج دادن کامل بی خیالی بی سوادی قرار داد نفتی بخاطرحق حساب ها جیب خودش می بندد

درخواست حذف اطلاعات

همه مردم از بی سواد با سواد مسئول غیر مسئول می دانند که وقتی یک قرارداد نفتی با یک شرکت خارجی می بندد صحبت "حق حساب" هم وسط است اما چه ی دقیقا می داند این مبالغ حق حساب ها چقدر است؟به جیب چه انی و دلالان نفتی می رود؟؟؟

خود نفت چقدر از این حق حساب های دلاری نه ریالی گیرش می اید؟

اگر ی توانست جواب های دقیقی به این منشا فساد کاری دلالی لش گری اداری و حرکت ضد انقل ضد جهادی بده

حتما علت عجله عمدی و بستن قرارداد به هرقیمتی هم متوجه می شه اینها می خواهند خودشان به نیم میلیون دلار یا بیشتر حق حساب خودشان برسند کاری ندارند منافع ملی کشور مثلا با ارزش 10 میلیارد دلار به فنا می رود

تا این مدل تفکرات این مدل مدیران وزرا این مدل اداری لجن حال بهم زن مز ف مزمن مقاوم در ایران انقلاب است

تا مدیران پاک دست خدوم واقعی نداریم و بجایش مدیران حریص فرصت طلب متکبر متوقع پرمدعا و شیاد منافق مزور داریم 

خبری از انقلاب ناب نیست 
یدن نمایندگان جهت همراهی با و یک ت شروع فساد کاری رانت رابطه عدم نظارت صادقانه و بی تعارف خواهد بود

درخواست حذف اطلاعات
اکر قرار باشد نمایندگان بعد انقلاب  را هم مثل نمایندگان مجلس شورای ملی قبل انقلاب زمان طاغوت با ل زد و بند اتفاقات نفوذ تحمیل تهدید ید  که عملا و اصولا هم باید فاتحه انقلاب دمکراسی مردم سالاری در ایران خواند هم انقلاب و مردم و منافع مردم ملی تمام شده دانستاینکه نمایندگان یک دوره مجلس علامتها و پالس هایی از خود نشان دهند که اهل معامله شدید اهل یده شدن اهل رانت مانت زد و بند ساخت پاخت تبانی دور زدن همراهی ها ب پولی منافعی هستند و حاضرند منافع ملی مردمی کشور خودشان قربانی یک حزب یا غرب بیرون کنند این نمایندگان 100% خائن 100% مستحق شدیدتری عذاب ها مجازات ها و حبس ابد هستند و چنین نمایندگان خائنی نه تنها واقعی مردم حق حقوق مردم و دلسوز کار راه انداز مردم نیستند بلکه صرفا برای چپاول از منافع مزایای نمایندگی و بعدها رییس جمهور شدن پا به عرصه نماینند گذاشتند اگرچنین نمایندگانی در خانه ملت بودند با این وژیگی ها اینها هیچ وقت حلال مشکلات نخواهند بود و جز بستن خود و بار خود برای ملت کاری نخواهند کرد این افراد منافقان و فرصت طلبانی هستند که ثروت طلب قدرت طلب دنیا دوست هستند و برای ضربه زدن به کالبد روح انقلاب هیچ دریغی نمی کنند اگر نمایندگانی در دوره ای به اسم همراهی با ت خائن از بسیاری از کارهای غلط نادرست و خائنانه ان ت چشم پوشی د ماس مالی د بخاطر پول شد انها را ید تا صدایشان در نیاید  اینها به رای ان مردم یه خودشان به ی وبه همه چیز باهم خیانت د و شرف خائن عادی از این جماعت پست بی همه چیز بالاتر است واقعی مردم در مجلس باید ویژگی های استاندارد ایده ال زیر را داشته باشد مومن واقعی صادق شجاع جسور پرکار جدی دقیق نکته بین جامع نگر عالم اگاه بصیر اینده نگر متعهد باشد غیراز این ای در مجلس باشد یا عمدا یا سهوا خیانت خواهد کرد و حلال دردها مشکلات جامعه و شهرش نخواهد بود ما بارها حضور چنین تیپ نمایندگانی را در دوره های مختلف از نوع خائن منافع گرا حزب گرا دروغگو اهل ساخت پاخت زد و بند همراهی ی دیده ایم که چشم خود را بخاطر پول منافع حزبی برروی ضایع شدن حق حقوق مردم بسته اند مرگ این نمایندگان باعث افتخار مباهات است  حیف هوا و ا یژن که این خائنان ذلیل حقیر پست اهل معامله زد و بند ساخت پاخت تبانی رشوه رانت کاری مصرف می کنندبزرگترین تظاهرات ضد تی و ضد اردوغان بعد کودتا توسط حزب جمهور خلق دراستانبول انکارا و تمام ای ترکیه بشدت اردوغان عصبانی و تحت فشارقرارداده

درخواست حذف اطلاعات

حالا که دیگر لولوی طراحی شده در عراق در حال محو شدن است اردغان چیزی ندارد تا در ترکیه مردم بواسطه ترس از ان در جهت اه خود متحد کند و حالا مخالفتها قیام ها شورش ها علیه دیکتاتوری تزویر اردوغان روز به روز بیشتر هم خواهد شد

بارفتن قدرت در منطقه قدرت اردوغان در ترکیه هم سست تر ناپایدارتر متز ل تر می شود

زور ازمایی و نمایش بزرگ مخالفان اروغان در جمهور خلق در کل ترکیه میلیونها نفر بودند که بی سابقه گزارش شده است
مدتی زیادی است از سرکارامدن ت صحبت های گسترده ای دررسانه های مجازی برای اجباری نبودن حجاب راه افتاده است و این حساب شده بودن این طراحی بحث ها را نشان می دهد

درخواست حذف اطلاعات

از ت اول بحث ها و هایی در خصوص  اجباری نبودن حجاب راه افتاد

بلافاصله رسانه های انطرفی مثل صدای امریکای فارسی و هم خط داخلی گرفته و شروع به تقویت پمپاز ان گرفتند

کم کم معلوم شد در خود درولت هم افراد زیادی هستند که علاوه برا اینکه می گویند بهشت که نمی شود تازه می گویند چه اشکالی دارد ن ما خودشان برای پوشش خودشان تصمصبم بگیرند این بدان معنای پوشش نیست بلکه  به معنای انتخاب یا عدم انتخاب حجاب است

اخیرا هم ها زمینه سازی های پیدا پنهان گسترده ای هم در جریان های داخلی و هم خارجی برای تقویت این جریان صورت گرفته که ن در گرمان کشنده تابستان ازاداند راحتر باشند و از پوشش های چند لایه و کشنده در امان باشند

بازهم ت و افراد نفوذی مختلف ان در پشت این سناریو هستند

انها می گویند چرا در کشورهای ی مثل ترکیه عربستان پا تان افغناستان که ظاهرا هم ی هستند ن هم با حجاب داریم هم بی حجاب و ن در انتخاب پوششان خودشان مختار هستند و ی انها را مجبور نمی کند حجاب بگیرند

حالا خیانت های به اسم ازادی بی بند و باری کاری می کند که دیگر از انقلاب ارامان ها جز یک اسم دکوری توخالی ظاهری چیزی باقی نماند

شعار ازادی  2 خاتمی را تکمیل می کند و ازادی که مردم دنبالشان هستند و ذات ازادی است یعنی بی بند و باری فساد تکمیل می کند خاتمی تا حدی گند زد و باعث بی بند وب اری شد اما به حد فساد علنی محض نرسید که در ازادی 2 انراهم تکمیل می کند
انقلاب ناکارامد نیست یک جریان نفوذی فرصت طلب جناح()است که فقط ناکارمد محض حرفی دروغگو شعاراست که اگربرای همیشه حذف شود مانع ناکارمدی کم راندمانی انقلاب هم رفته وجود ندارد

درخواست حذف اطلاعات

مردم و مسئولین باید بعد این همه مدت و باج دادن فرصت دادن به چپاول جریان های نفوذی فرصت طلب متکبر منافق خودخواه شیاد که تحت عنوان جناح......سالها در انقلاب فعالیت کرده اند به اوج نقطه بصیرت بینش درک شعور اگاهی تشخیص برسند و این جریان که عامل ناکارمدی کل نظام شده و جز مانع و چوب لای چرخ نظام و حرف شعار دروغ عوام فریبی رانت زد باند سو استفاده از موقعیت قدرت کاری نکرده یکبار برای همیشه انقلاب سیستم ایده ال کنند 

نه اینکه انقلاب همچنان محل جولان جریان های ضعیف دروغگو عوام فریب فرصت طلب نفوذی پرحرف کم کار باشد

جریان هایی که کمترین خاصیت وجی در اصلاح امور کشور در عمل داشتند و مردم هم ملموس محسوس در کوچه خیابان دیدند جز اصرار به دروغ و فرض مردم و نهایت وقاحت در فرض مردم و تلقین دروغ و اصرار به دروغ برای باو ذیر توهمی یک چیز کارکرد دیگری ندارند

این جریان ها شیادان و حرام زادگان هستند که هم با ی هم با خون خانواده هم مردم و هم ارزشها و همه چیزبازی می کنند و هیچ جز خود را به حساب نمی اوردند قلبا و ذههنا
رحم به مردم نکنید انها دروغمی گویند مانند داروغه ناتینگهام در اوج رکود که ناشی از بی کفایتی خود ماست ازهر بیشترین مالیاتها بگیرید و اگرنداند جریمه سنگین کنید

درخواست حذف اطلاعات

مردم باید تاوان و هزینه بی کفایتی بی لیاقتی و بی خاصیتی کم کاری مارا بدهند نه خود ما پس تا می توانید مردم در منگنه تنگنا قرار دهید و رحم بهشان نکنید و مردم باید هزینه جریمه بی کفایتی بی لیاقتی بی خاصیتی فساد حقوق های نجومی و مفاسد مارا بدهند تا می توانید ید

اگرگفتند نداریم دروغ می گویند به حرفهایشان توجه نکنید خانه هایشان اموالشان را بگیرید 

مانند یک پادشاه ستمگر که اج بیرحمانه می گیرد ذره ی رحم توجه نکنید

باید هزینه های سنگین سلطت نجومی ما و مفاسد رانت ها و ت ورش ته ناکارمد ما هر طوری هست به هرقیمتی دربیاید

عاصی شان کنید تا هم بتوانیم از مردم بهتر باج بگیریم هم ی و خودمون را راحت کنار بکشیم

هم مردم علیه انقلاب ی عاصی خسته تحت فشار فروپاشی قرار می دهیم و هم از ی بابت عاصی مردم و تهدید شورش قیام طغیان عمومی باج بیشتری می گیریم و خودمان را هم از وسط معرکه بیرون می کشیم سیاستی بهتراز این برای پدرسوختگی باج گیری گروگان گیری مردم انقلاب نیست عالی است
ت تصمیم گرفته یک تا 2 سال عمر ک نه اش در 4 سال دوم جوان کند که بیشتر شبیه مس ه مردم و تظاهر برای بستن دهان مخالفان است هیچ تاثیری ندارد

درخواست حذف اطلاعات

ترین ت کل تاریخ بعد انقلاب

مز ف ترین کارایی صفرترین راندمان و پر دروغ ترین پر حرف ترین وراج ترین ت با کمترین کارایی وجی خاصیت ممکن

ت ک نه فسیلی پی اتال ها رو به موت ها مردگان متحرک که متوسط سن همه شان بالای 75 است

قصد دارد در یک کار نمایشی و مضحک 1 سال ک نه جوان کند مثلا یک فسیل که سال دیگر قرار است به نفت قیر تبدیل شود از 75 می شود 74 و این تحولی در جوانگرایی ک نه است تا این پی اتال ها فسیل ها نفت ها هستند که نجومی ژنرال های ورشسکته بی خاصیت کند بی حال مردنی هستند مجالی برای جوانگرایی و نیروی های پرتحرک حدود 40 یا کمتر در کشور نیست و با این تئاتز های مس ه مز ف باید در نظام گل بگیریم

ناکارامدی و کندی سستی بی حالی بی خیالی ت قطعا و حتما در دورانی بدین حساسی برای نظام کشور مردم گران و داغ اتشینی تمام خواهد شد هیچ خیانتی بالاتر از این نمی توانست باشد که درست در زمانیکه کشور بیش از هر زمان دوره دیگری به پرکاری محض جهادی انقل نیاز داشت چسی ترین بی حال ترین سست عنصرترین وامانده جامانده ترین بی خیال ترین بی حال ترین قهقهرایی ترین شیوه مدیریت سرکارامد

هیچ و هیچ چیز و هیچ اتفاقی نمی توانست به این خوبی خیانت کند که سرکارامدن این مدل افراد مجال خدمت شبانه روزی خستگی ناپذیر جهادی انقل از نیروهای مخالص گرفتند و هرچی پرحرف وراج دروغگو کم کار متظاهر مزور اهل ادا اطوار ادا ادعا محض توخالی سرکار امد
بیشترین ضربه را به انقلاب درایران در این سالها ازنظرمردم انی زدند که بیشترازهمه جا اب کشیدن تظاهربه مومن بودن اما منافق بودن و ازهمه پدرسوخته تر تربودند ومنافق منافع گرا

درخواست حذف اطلاعات

از نظر اکثر مردم ن درایران مومن بودن متدین بودن شریف بودن به عمل مومنانه است نه به تظاهر حرف

متاسفانه عده ای که جا بیشترازبقیه اب کشیدن تظاهر به دین داری ریش عقیق تسبیح تمام مظاهر دین داری مثل یقه سفید همه را استفاده د خیلی از این گروه ها جریان ها از همه پدرسوخته تر تر منافق تر نفوذی تر نون به نرخ روز خور تر تر در امدند و همین جریان های مومن نما نفوذی فرصت طلب بی همه چیز بی وجدان که ازلامذهب ها هم پست ترند بیشترین ضربان و بیشترین خیانت ها و بیشترین اسیب ها را به وجه انقلاب اصیل ناب پاک شفاف زدند و هم پشت انقلاب قایم شدند انقلاب مومنین اب د

این افراد تاوان و جرمشان از کافرها و لامذهب ها بدتر است چون چهره را با نفوذ نفاق تظاهر خود و سطحی ضعیف خود مخدوش اب د

البته مردم باید عمل واقعی افراد نگاه کنند و براساس افراد اشخاص نظام انقلاب را نسنجند چه بسا قاضی در قوه قضاییه است که نفوذی ففرصت طلب  نون به نرخ روز خور است و برای پول بیشتر کار می کند تا خدمت صادقانه همین طور در نیروی انتظامی افسر پلیس را ی است که رشوه می گیرد اهل مسامحه زد و بند رفاقت با ان ان هاست

یا در مقامات ارشد نظام انی هستند که از رانت رابطه برای بستن خود بار خود مشغول اند و از ل مافیا برای چپاول بیت المال به نفع منافع شخصی خانوادگی گروهی حزبی مشغول هستند

مردم این ها نفوذی ها ها بی همه چیزها منافقان نظام فرصت طلبان خائنان را نباید به حساب کل نظام ی همه بگذارند

مگر می شود برای تک تک ادم های منافق متظاهر فرصت طلب نون به نرخ روز خور مادر به خطا در نظام بپا گذاشت

مگر می شود جلوی نجوا وسوسه برای سو استفاده را زیر گوش این یقه سفیدها یا ایادی انها را گرفت

پس شدنی نیست اما مردم باید خودشان در صحنه باشند و اجازه ندهند این افراد مقام موقعیت یابند که اگریافتند تباهی در انتظار کشور نظام انقلاب و عقب گرد ن یتی درکار است انقلاب دایما باید توسط مردم بصیر فهمیده با شعور اکاه کنترل رصد شود و تذکر داده شود

چراکه اگریک لحظه این سیستم به حال خودش رها شود مادربه خطاها پدرسوخته ها منافقین در سطوح مختلف اماده نفوذ فرصت طلبی دست درازی به حقوق سایرین هستند باید قاطع محکم جدی خشن و ضربتی با این جریان جماعت رفتار کرد وگرنه ما هم داریم و این غیرقابل انکار است ی که حق حقوق 80 میلیون نفر را ضایع می کند از پست تر از منافق پست تر از پست تر است و اشد مجازات و بیرحمانه ترین شکل تاوان قصاص را هم برایش ببریم باز کم است اینها همه نظام را مردم را از رو برده اند و لوس کرده اند و این بسیار خطرناک است


ما گزارش هایی از همین قوه قضاییه داریم که برخی قضات نفوذی فرصت طلب منافق در خلوت خود با خانمی که متارکه کرده اولین ی است که بدو پیشنهاد می دهد اگرزن زیبا خوشگل جوان باشد و این نشان می دهد داشتن چنین قضات نفوذی که از موقعیت خود برای فرصت طلب سو استفاده از حقوق دیگران و اعمال زشت شنی پست بی همه چیز بهره می برند نه تنها باید خلع لباس لغو پروانه قضاوت برای همیشه شوند بلکه باید به حبس ابد و محاکمه در دادگاه نظامی محکوم شوند

شمار افرادی که این چنین رفتارهای پست حقیرانه شنی رذیلانه ای دارند کم نیست گزارش های مردم نشان می دهد وجود چنین میکروب هایی که با نفاق تظاهر وانمود سازی از ها گذشته اند یا بعدا عوض شده اند برای انقلاب و چهره خ نظام خسران ابرو ریزی و شرمندگی است اینها واقعیت های واقع بینانه انقلاب است

تازه شاید با وجود سخت گیریها و های عجیب غریب تحقیقات گسترده چنین افرادی می رسند به موقعیت های حساس و ضربات کاری ه نظام سیستم و نه تنها یارسیستم نیستند بارسیستم هم می شوند

حال اگراین همه نظارت سختگیرانه نبود که خدا می داند چه می شد هر بی سروپای علنی هویدا رسوایی به کارها سردستگاهها رسیده بود

واقعا چه باید کرد چگونه ها را از سیستم پا ازی کرد تا مردم انقلاب ناب ایده ال را ببینند خود مردم پیشنهاد بدهند
ادارات و سازمان های بالاترین ناکارامدی بی خاصیتی کم خاصیتی و عدم شفافیت نظارت پیگیری فساد سازمان یافته اداری در188کشورجهان به خود اختصاص داده اند و این تکان دهنده است

درخواست حذف اطلاعات

چراساختار اداری ایران تا این حد درگیر ناکارامدی کم خاصیتی بی خاصیتی و فساد سازمان یافته ریشه دار و مقاومت اداری و مقاومت دربرابرشفافیت و جدیت و نظم و سرعت است/

شاید به جرات بتوان گفت نظام اداری سازمانی ایران در بین 188 کشور جهان وضعیت مشمز کننده و اور خسته کنند و اعصاب د کن را دارد این در حالی که تازه کلی بظاهر تحول تغییر دراین ساختار معیوب مختل مخدوش رخ داده حال اگررخ نمی داد ما درقعرچاه نیستی بودیم

وضعیت ساختار نظام اداری ایران کاملا به همه نشان می دهد چرا ما جهان سومی و عقب مانده هستیم و چرا هیچ چیز درست نمی شود یا خیلی کند با مقاومت فشارشدید درست می شود

مردم ایران با نفرت بیزاری و انرژی منفی معمولا به سمت ادارات ایران می روند و وقتی از اکثر انها می پرسی راضی هستید اکثرا میگویند یکجای کار ایراد دارد و این نظام اداری این طوری نباید باشد باید دچار تحول بنیادی شود

انها چه چیزی در نظام اداری ایران متوجه می شوند که برایشان ل کننده خسته کنند عذاب اور و نفرت انگیزاست؟؟

شلوغی هرج مرج بیهوده درساختار اداری

عدم شفافیت وضوح بالا کامل درقوانین و نظام اداری ایران و ابهام ها احتیاط های عمدی درقوانین و کارمندان

عدم برخورد حرفه ای با ارباب رجوع و راندمان بهره وری بشدت پایین نظام منابع انسانی سازمان ها

استفاده زیاد از ادم بجای فن اوری ها که هم سرعت هم دقت بشدت بالا می برند

فساد رابطه زد و بند مافیا سازمان یافته مزمن در ساختار اداری نظام ایران

قوانین مربوط به قبل انقلاب که هیچ کدام بروزرسانی و اصلاح نشده و درکشور 40 سال انقلاب ی شده ولی با قوانین طاغوت اداره می شود


ناهماهنگی وناهمپوشانی بخش های مختلف سازمان باهم که ارباب رجوع باید تاوانش را پس دهد

و هزار مکافات فساد نفرت انگیز لاینحل مزمن طولانی در ساختار اسکلت اداری ایران که سالهاست به حال خودش رها شده

عدم وجود ریاست های جهادی انقل که تحولات واقعی بهینه ایده ال در سازمان های خود ایجاد کنند و حضور مدیران نجومی پشت میزنشین رانت باز رابطه باز فاسد مفت خور بی عرضه راحت طلب کم خاصیت در بسیاری از ادارات که یا بیشتر اوقات در ادارات نیستند یا مشغول بازی وقت پر هستند و به فک ر جیب خود و بستن خود در سالهای خدمت در اداره هستند تا منافع ملی و سازمانی
استان البرز کرج و شهرستان هایش رتبه اول بدترین اسف راه در کل کشور ایران را ازسالهای قبل تاکنون به خود اختصاص دادند و معلوم نیست متولی رفع این اشکال مزمن قدیمی کیست؟

درخواست حذف اطلاعات

پرچاله ترین اب ترین ناهموارترین ناهمسطح ترین و تیکه تیکه ترین مخدوش ترین چند لایه ترین اسف راهها جاده ها کوچه ها در کل کشور

استان البرز و شهرستانشهایش به خود اختصاص دادند

هرچند ی در مواد اسف درکشور بسیار مشکل قدیمی اشناست اما

دراستان البرز بدترین کیفیت اسف تعداد دست انداز چاله درکل کشور شاهدیم

معلوم نیست شهرداری متولی این کاری است یا سازمان راه و شهرسازی یا کدام ارگان/

یا پیمانکاران تولید اسف که هیچ نظارتی در نحوه تولید اسف نیست

مشکل فساد کاری ی دربخش های زیادی ازسازمان ها ادارات ارگان های ایرانی است

و همین روند کیفیت وجی سازمان نه تنها ایدهال کرده بلکه مخدوش اب معیوب مختل کرده است و کارمندان لش و لش گری ساختاری که دربرابر هر تغییرتحول درجهت نظم جدیت مقاومت می کند نمی گذارد کارها ادم ها درست شوند

و مردم باز باید این ساختار الوده مختل اب معیوب مز ف را تحمل کنند و به عمر کژدارمریض نامنظم نامشخص خودش ادامه دهد
رشد بی اعتمادی محض بی سابقه میان ایرانیان و خانواده های ایران بخاطر فرهنگ دروغگویی فریبکاری نسبت به یکدیگر معامله و رابطه درکشور به حداقل ممکن ریسک تحقق رسانده

درخواست حذف اطلاعات

متاسفانه یکی از واقعیت های غیر قابل انکار این است که ایرانیان در یک دهه اخیر به علت رشد ی های مدرن و سنتی و فرصت طلبی فریبکاری طراحی برای دور زدن ضربه زدن

بی اعتمادی عمومی که یکی از مهمترین پارامترهای ارتباطات در هرجامعه ای است در جامعه ایران ب اوج خود رسیده

بطوریکه ایرانی ها به محض روبرو شدن باهم بیشتر در لاک ترس احتیاط تفکر برای کشف نیات شوم ی و تله های همدیگر و کشف سریعتر انها فرو می روند و اصل اعتماد جز ریاکاری و تظاهر هیچی ازش نمانده است

و معلوم نیست چه انی اعتماد در جامعه ایران به مرز نیستی تباهی رسانده اند

مردم بیشتر از همدیگر می ترسند

انها همدیگر را  به چشم فریبکار دروغگو دغل باز پنهان کار زورچپون نگاه می کنند و وقتی ی حرفی می زند ان حرف راست همدیگررا هم دروغ می گیرند و می گویند این راست برای جلب اعتماد و در راستای هموار دروغ های بعدی است

افزایش این پیچدگی های محض ارتباطی و افزایش شدید بی اعتمادی گروه های مختلف جامعه ایران در پی ان داشته در معاملات ارتباطات بشدت کند محتاط ترسو شوند و ریسک نکنند و تاجاییکه می توانند بیشتر ابعاد مرتبط حول یک موضوع کشف و شفاف کنند و بعد اگر مثل قبل بود تصمصم بگیرند

عجله دراین بازار حتی به طمع سود بالا بسیار خطرناک است چون فریبکاران برای این گروه افراد با push back انها و استفاده از اهرم های فشار در معامله رابطه سعی در سوق دادن افراد به سمت تله مورد نظر ذهنی نیتی خود هستند پس قبل هرچیز

نیت افراد هدف افراد منظور انها و روش عمل انها را کشف کنید


با این بی اعتمادی فزاینده رکود در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد
راههای کلی جلوگیزی از سو استفاده ی و ضربه خوردن از مردمان شرور پرو فرصت طلب شیاد ایرانی در زیر لیست شده عمل کنید تا کمی راهها بسته شود

درخواست حذف اطلاعات

1-به هیچ عنوان در دام طمع نیفتید وسوسه طمع و تحریم طمع ویران ت طمع سود بیشتر بدون بررسی بیشتر طمع های زیبا اغواگر و سایر طراحی های طمع برای جذب دیگران به سمت تله طراحی شده//طمع می تواند به شکل یک لقمه شکارچرب نرم خودنمایی کند اما به محض اینکه شما عکله کردید تا زودتر انرا ب کنید از حول حلیم خودتان شکار شید مشابه این موقعیت بسیار زیاد است


2-دروغگویی و پنهان کاری بخش یا قسمت های مهم تعیین کنند یک حقیقت یا موضوع هم یکی از شگردهای ترفندهایی انی است که درجامعه ایران می خواهند شمارا فریب دهند پس همیشه چیزهای زیادی هم برای دروغ گفتن هم مخفی قسمت هایی که ممکن است اثر منفی روی شما بگذارد وجود دارد سعی در کشف ابعاد پیدا پنهان هر موضوع کنید با روش های علمی تجربی هوشی


3-هیاهو مغلطه سفسطه دعواهای ساختگی غوغاسالاری های طارحی شده هم بخشی از فرایند فریب افراد است/افراد زیرک موذی شیاد سعی می کنند با طراحی یک جنگ ساختگی یک شلوغی ساختگی و مواردی نظیر این اب گل الود کرده و فضای تصمیم گیری شما را کدر مخدوش غبار الود کنند و نگذارند شما درست تصمیم بگیرید لذا متوجه این تاکتیک هم شوید و تا این وضعیت دیدید بهترین کار وج از معرکه ساختگی و ترک انجا وبی اثر این ترفند هم است

4-ترساندن و تو دل افراد خالی و اثرگذاری منفی هدایت شدن غیرمستقیم روی ذهن حس افراد متز ل مردد هم یکی دیگر از این روشهای روانشناسانه سات اگر متوجه شدند با ترساندن شما یا اثرگذاشتن به شیوه وقیحانه با پرویی جسارت حالاتی موازی نظیر این می توانند این کارکنند حتما این کار می کنند پس به این قسمت هم توجه کنید که این هم یک ترفند کثیف برای رسیدن به نیات ی شیادها دلال هاست

5-بازارگرمی یا بزرگ نمایی جنس خود یا هرچیز مربوط به خود و تحقیر توسرزدن هرچیز مربوط به شما موازنه معادله معامله رابطه را به نفع این افراد ظاهرا سنیگن می کند این کار هم در ایران زیاد دیده می شود و به این شکل سعی در تاثیرگذاری به نفع خود و به ضرر شما دارند و متوجه این ح هم باشید و سعی کنید بی تفاوت بی اثر نسبت بدان باشید
یک روز فتنه غربگراها ضد انقلاب علیه نظام در88 و حالا نوبت فتنه و طغیان خشم حزب الله در 96 است علیه غربگراها ضد انقلاب و پایان صبرتحمل راهبردی سالیان و قلع قمع پا ازی پروها وقیح شده ضد انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

خدا نکند صبر حزب الله تمام شود هر یک تن حزب الله چون همه چیزش درراه خدا می داند به از 100 مرد جنگی است و هریک ازانها 100 تن را تارمار می کند و برایش دیگرکشته شدن کشتن مهم نیست مهم هدف اسمانی اش است

سالها حکومت های فاسد سازشکار نفوذی در انقلاب و غیرجدی و نا منضبط مجال زیادی به جریان های فرصت طلب منافق پرو کم ظرفیت بی ظرفیت دادندو با جلویه دادن به این جریانات کشور به مرز نابودی پوکی از درون بردند اما حزب الله از همه چیز با نکته بینی تیز بینی و جامع بینی در کشور باخبر است اگرحزب الله در تمام این سالها صدایش در نیامد نه بخاطر ترس سازشکاری مماشات بود

بلکه هیچ دلسوزتر از حزب الله برای امنیت کشور بقا انقلاب نیست انها مانند استخوان در گلو لب به سخن نگشودند تا تفرقه فتنه جنگ داخلی نشود تا مردم بی گناه در اب گل الود کشته نشوند بخاطر خدا ناب ی کوتاه امدند

اما امان از روزی که صبرراهبردی بلندمدت تمام شود هیچ جریان غربگرا ضد انقلاب فتنه گر موش بدوان حیله گر شیادی در کشور از تیغ تیز برنده شبانه بی امان انها درامان نخواهد بود و یک به یک این ها و میکروب ها از صفحه روزگار و کالبد ایران محو پا ازی می شوند بی انکه بفهمند چه شد و چی بود

صبرتحمل فشارحزب الله هم حدی دارد ما باشیم در ایران و جریان های غربگرا منافق ضد انقلاب سازشگار مال دروغگو عوام فریب متظاهر حق بجانب نگر پرمدعا در کشور انقلاب برای بهترین یاران انقلاب بلبل زبانی شیرن زبانی هم ند و از ان سوی مرزها امریکا اسراببل غرب برای این شیرین زبانی ها و خود شیرینی ها برای غرب کف نرم بزنند

ما اتش به اختیار اماده اتش باران بی امان هستیم تا بخواهند بجنبد یک به یک انها را خواهیم جنباند فصل مسامحه سازش تحمل کاری های فاسدان شیادان دروغگوها کم کارها مفت خورها مال ها ماله کش ها بی همه چیزها در سیاست ایران تمام شده اینهایی که جز عذاب دست پاگیربودن سرعت گیربودن برای انقلاب کمترین خاصیت پشیزی هم نداشته اند و خودشان را به انقلاب چسبنانده و هم ابروی و هم انقلاب بی اعتبار در نزد مردم د مردم همه گند کاری ها کاری ها ندانم کاری ها کند کاری ها فس فس های این مدیران نجومی نفوذی فرصت طلب را به حساب انقلاب می گذارن نمی گوید این های خودشان را به انقلاب چسبانده اند و هم به اعتبار عزت انقلاب ناب خدشه می زنند و هم ان چیزیکه باید شاید نیستند نبودند و نفوذ د یا بعدا شده اند اینها هم از بین همین مردم کوچه خیابان ها هستند از مریخ که نیامدند همانطوریه در بین مردم ایران هم پدرسوخته منافق نفوذی شیاد فرصت طلب هست دربین مسپولین منتخب از بین مردم هم هست مگر می شود یک به یک این جماعت پا ازی کرد و بهترین ها و ایده ال ها را فقط مسپول کرد اگر این کار را هم کنیم می گویند دیکتاتوری یا اسیون قوی //نمی کنیم هم هر بی سروپا فرصت طلب نفوذی قدرت طلب به خودش این فرصت موقعیت فرجه می دهد تا شانس خودش را در چپاول کشور به نفع خود و خویشانش تست کند

مشکل دقیقا این جاست این گیروگور کل انقلاب و حرکت ماشین انقلاب رو به جلوست که یا کند یا موثر نیست یا دلسرد کننده است

نیروهای پرکار انقل جهادی از متن انقلاب به حاشیه رفته اند که پرکارترجدی تر پاک دست تراز همه هستند درعوض مدیران مادی گرا غربی گرا و   گشاد مفت خور بی خاصیت حراف مدلینگ شدند مدیران ژستووووووووووو و ادا اطواری کشور که چیزی در چنته جز پشت میز نشینی حرف حرف ادا زر زیادی زدن ندارند

لیاقت این مردم همین جماعت  عوام فریب فرصت طلب پدرسوخته رنگ عوض کن است

وگرنه علی هم تنها نمی ماند معاویه شود المومنیین

مشکل خود سطح درک حقایق بصیرت بینش مردم است که به مدیران نجومی فرصت طلب پدرسوخته شیاد  فرصت خیانت ب انقلاب کشور مردم می دهند و از طرفی مدیران مومن متعهد پرکار خستگی ناپذیر و تشنگان خدمت صادقانه و پرکارها به حاشیه و انزوا می روند و طرد می شوند

این یعنی جریان های مافیایی عوام فریب سنگین وزن دار ب رانتی درکشور تاثیرات م ب موثر در بین عوام و لایه های مادی گرا و راحت طلب تجمل گرا و منافق منحرف بیشتر دارند و این احساس مقاربت در بین انها بیشتر است و حق هم دارند چون درست تشخیص می دهند