رسانه 24
رسانه 24

آموزش های کاربردی زبانchallenge: از لغات درس 9 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

challenge: از لغات درس 9 از کتاب 504challenge: از لغات درس 9 از کتاب 504
chiropractor: از لغات درس 40 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

chiropractor: از لغات درس 40 از کتاب 504chiropractor: از لغات درس 40 از کتاب 504
underestimate: از لغات درس 10 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

underestimate: از لغات درس 10 از کتاب 504underestimate: از لغات درس 10 از کتاب 504
excessive: از لغات درس 28 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

excessive: از لغات درس 28 از کتاب 504excessive: از لغات درس 28 از کتاب 504
disclose: از لغات درس 28 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

disclose: از لغات درس 28 از کتاب 504disclose: از لغات درس 28 از کتاب 504
acknowledge: از لغات درس 22 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

acknowledge: از لغات درس 22 از کتاب 504acknowledge: از لغات درس 22 از کتاب 504