رسانه 24
رسانه 24

درسی از صحنه جهاد در راه خدادرسی از صحنه جهاد در راه خدا

درخواست حذف اطلاعات
بسم الله

خبرگزاری فارس: درسی از صحنه جهاد در راه خدا

این یادداشت در صدد نادیده گرفتن نقش ت و رئیس جمهور در ماجرای پرتاب موشک نیست لیکن اصرار و تکرار جناب بر این مساله، ممکن است ناشی از دست‌های خالی ت در عرصه‌های دیگر و نوعی فرصت‌طلبی برای مشارکت در یک حرکت انقل تلقی شود.

ادامه مطلب