رسانه 24
رسانه 24

بارانی تابستانیبارانی تابستانی

درخواست حذف اطلاعات

ب خوابهایم پر شده بود از کودکی و مدرسه و پاییز، بیدار شدم دلیلش را فهمیدم، تمام اتاق بوی باران گرفته بود