رسانه 24
رسانه 24

آموزش زبان برای دانش آموزانmaintain: از لغات درس 42 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

maintain: از لغات درس 42 از کتاب 504maintain: از لغات درس 42 از کتاب 504
commence: از لغات درس 13 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

commence: از لغات درس 13 از کتاب 504commence: از لغات درس 13 از کتاب 504
solitary: از لغات درس 11 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

solitary: از لغات درس 11 از کتاب 504solitary: از لغات درس 11 از کتاب 504
pedestrian: از لغات درس 18 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

pedestrian: از لغات درس 18 از کتاب 504pedestrian: از لغات درس 18 از کتاب 504
eliminate: از لغات درس 4 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

eliminate: از لغات درس 4 از کتاب 504eliminate: از لغات درس 4 از کتاب 504
jeopardize: از لغات درس 40 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

jeopardize: از لغات درس 40 از کتاب 504jeopardize: از لغات درس 40 از کتاب 504
homicide: از لغات درس 22 از کتاب 504

درخواست حذف اطلاعات

homicide: از لغات درس 22 از کتاب 504homicide: از لغات درس 22 از کتاب 504