رسانه 24
رسانه 24

وبلاگ اجتماعی احمد دادفربهانه

درخواست حذف اطلاعات
تو بهانه خوبی نیستی برای بیداری

 

تورا بایددر خواب دید

 

کنار تو قدم زد  چای خورد

 

و آن لحظه که میخواهی بروی

 

وسط گریه ها از خواب پرید!

 

پس دلیل این بی خو ها چیست؟

 

نکند ب برای همیشه ترکم کرده ای

 

این شبها چقدر بیخو میکشم.......

 منبع: http://dadfar20. /بهانه

درخواست حذف اطلاعات
تو بهانه خوبی نیستی برای بیداری

 

تورا بایددر خواب دید

 

کنار تو قدم زد  چای خورد

 

و آن لحظه که میخواهی بروی

 

وسط گریه ها از خواب پرید!

 

پس دلیل این بی خو .. ها چیست؟

 

نکند .. ب برای همیشه ترکم کرده ای

 

این شبها چقدر بیخو .. میکشم.......

 منبع: http://dadfar20. .. /